دوشنبه 3 آذر 1393 _ 01 صفر 1436 _ 24 نوامبر 2014
جستجو :
 لینکهای مفید

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی  دانشگاه ها ی علوم پزشکی :

1)  تهران

2) شهید بهشتی تهران  

3)  ارومیه

4) کرمان  

5) اصفهان

6) مشهد

7) اردبیل

8) زنجان
9) شیراز 
10) اهواز      
11) سایر دانشگاه ها 

 -   انجمن های علمی

-  ژورنال ها

-  لینک مرتبط با گروه های مختلف دانشکده :

   + 
مربوط به مامایی
   + مرکز رشد فناوری دارویی و تجهیزات پزشکی تبریز

   +فصلنامه ها و نشریه های مرتبط :

- فصلنامه حسابداری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز   http://jha.sums.ac.ir

- نشریه پیاورد سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   http://payavard.tums.ac.ir

-فصلنامه نسیم دانش دانشکده پرستاری و مامایی همدان http://nmj.umsha.ac.ir

 - نشریه Dentomaxillofacial radiology and surgery دانشگاه علوم پزشکی گیلان http://journals.gums.ac.ir

-مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز http://journals.ajums.ac.ir/jjhr

- فصلنامه داخلی-جراحی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  http://ijmsn.ir

- مجله ایرانی پرستاری سالمندان -دانشکده پرستاری و مامایی ایلام http://ijgn.medilam.ac.ir

کلمات کلیدی :
نوشته شده در   سه شنبه دوازدهم بهمن 1389  ساعت  11:02  
ویرایش شده توسط مهدی ابراهیم پور
چاپ بازگشت