برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

پرونده دروس مقطع کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: پرستاری
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس/ترم 1

ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 141009101 سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی طرح دوره کمبود یا جبرانی 5/0 5/0 -   1  
2 141009102 آمار و روش تحقیق پیشرفته طرح دوره کمبود یا جبرانی 5/2 5/0 -   3  
3 141009103 پرستاری داخلی – جراحی 1   کمبود یا جبرانی 1 - 1   2  
4 141009105 اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای   تخصصی اجباری 1 - -   1  
5 141009106 اپیدمیولوژی فوریتها   تخصصی اجباری 1 - -   1  
6 141009107 سیستمهای اطلاع رسانی سلامت در اورژانسهای پیش بیمارستانی و بیمارستانی   تخصصی اجباری 5/0 - 5/0   1  
7 141009108 جامعه شناسی و روانشناسی در فوریتها و حوادث و بلایا   تخصصی اجباری 1 - -   1  
8 141009115 داروشناسی اورژانس طرح دوره تخصصی اجباری 5/1 5/0 -   2  
9   کشیک     10 کشیک 2 شب 4 صبح 4 عصر    
    کارگاه آموزشی: کارگاه مهارتهای ارتباطی                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 12  
*منظور از نوع درسمشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود
.

مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس/ترم 2
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 141009104 پرستاری داخلی – جراحی 2   کمبود یا جبرانی 1 - 1   2 03
2 141009109 اصول مدیریت در اورژانسها، حوادث و بلایا   تخصصی اجباری 1 - 1   2  
3 141009110 اورژانس پیش بیمارستانی (پرستاری اورژانس 1)   تخصصی اجباری 5/1 - 1   5/2  
4 41009113 ارائه خدمات سلامت در فوریتها، حوادث و بلایا طرح دوره تخصصی اجباری 1 - 1   2  
5 141009117 پایاننامه       4     4  
6 141009118 زبان تخصصی   کمبود 2          
    کشیک     24 کشیک 9 شب 8 صبح 8 عصر    
    کارگاه آموزشی: احیای مقدماتی و پیشرفته                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 5/12  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.


مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس/ترم 3
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 141009111 مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس (پرستاری اورژانس2)   تخصصی اجباری 5/1   2   5/3 10
2 141009112 مراقبتهای پرستاری در بخشهای اورژانس (پرستاری اورژانس3)   تخصصی اجباری 5/1   2   5/3 11
3 41009114 نیازهای ویژه گروههای آسیب پذیردر فوریتها و حوادث (کودکان سالمندان و بیماران روانی)   تخصصی اجباری 5/1   1   5/2  
4 41009117 پایاننامه       4     4  
5 141009119 اصول ارائه مقاله نویسی به زبان انگلیسی طرح دوره کمبود 2          
    کشیک     33 کشیک 9 شب 12 صبح 12 عصر    
    کارگاه آموزشی: حاکمیت بالینی                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 5/13  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.


مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس/ترم 4
ردیف کد درس نام درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایاننامه
1 141009116 کارورزی   تخصصی اجباری     6   6  
2 141009117 پایاننامه           4 4  
    کشیک     408 ساعت 16 شب 20 صبح 16 عصر    
    کارگاه آموزشی: کنترل عفونتها و ایمنی بیمار در اورژانس                
تذکر: شرط فراغت از تحصیل دانشجویان تکمیل نمودن Log book مهارتهای تخصصی مصوب میباشد.
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 10  
*منظور از نوع درسمشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود
.
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه شانزدهم شهريور 1393
  • ساعت 12:11
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در پنجشنبه بیست و هشتم شهريور 1398
  • ساعت 12:11
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh