چهارشنبه 2 خرداد 1397 _ _ 12 دسامبر 775
جستجو :
  کلیه مقالات) انگلیسی- فارسی(

مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی آموزشی  

دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز


تهیه و تدوین: دکتر سکینه محمدعلیزاده

تاریخ: بهمن 1391

لینک به Citation مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی آموزشی دانشکده در Google Scholar

http://scholar.google.com/citations?user=4OgWngMAAAAJ&hl=en

نمودار 1: تعداد مقالات چاپ شده به تفکیک سال انتشار

نمودار 2: تعداد Citation  به مقالات چاپ شده به تفکیک سال انتشار

جدول: H-index مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی آموزشی  دانشکده

 

لطفا جهت دسترسی به مقالات مربوط به هر سال روی سال مربوطه با نگهداشتن کلید Ctrl کلیک نمایید.نمودار 1

نمودار 2: تعداد Citation  به مقالات چاپ شده دانشکده به تفکیک سال انتشار

جدول: H-index مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی آموزشی  دانشکده

2013

1.      ملکوتی ج, جبرائیلی م, ولیزاده س, باباپور ج. تجارب مادران از داشتن نوزاد نارس در بخشNICUیک مطالعه پدیدار شناسی. مجله پرستاری مراقبت ویژه. 2013;5(4):172-81 .

2.      Yazdchi M, Hosseini SF, Ghabili K, Golzari SEJ, Valizadeh L, Zamanzadeh V, et al. Neonatal care and breastfeeding in medieval persian literature: hakim esmail jorjani (1042-1137ad) and the treasure of king khwarazm: a review. Life Science Journal. 2013;10(1).

3.      Mohammadpoorasl A, Maleki A, Sahebihagh MH. Prevalence of professional burnout and its related factors among nurses in Tabriz in 2010. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2013;17(7).

4.      Hasanpour S, Raouf S, Shamsalizadeh N, Bani S, Ghojazadeh M, Sheikhan F. Evaluation of the effects of acoustic stimulation and feeding mother stimulation on non-reactive non-stress test: a randomized clinical trial. Archives of gynecology and obstetrics. 2013.

5.      Ghorbani F, Valizadeh S, Asadollahi M. Comparison of Prone and Supine Positions on Oxygenation of Premature Infants with Respiratory Distress Syndrome Treated with Nasal CPAP in Tabriz Alzahra Hospital, 2010, Tabriz, Iran. Qom University of Medical Sciences Journal. 2013;6(4).

6.      Ebrahimi H, Namdar H, Vahidi M. Mental illness stigma among nurses in psychiatric wards of teaching hospitals in the north-west of Iran. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2013;17(7).

7.      Baheiraei A, Mirghafourvand M, Mohammadi E, Mohammad-Alizadeh Charandabi S. Facilitators and inhibitors of health-promoting behaviours: the experience of Iranian women of reproductive age. International Journal of Preventive Medicine. 2013.

2012

8.      ولیزاده, سوسن, تذکری, زهرا, محمدی, عیسی , et al. تجارب مراقبت معنوی دانشجویان پرستاری ایران . Journal of Hospice & Palliative Nursing. 2012;14(4):269-74.

9.      محمدی آ, معصومه, ولیزاده, سوسن, محمدی, عیسی , et al. سلامتی از دیدگاه بیماران زن مبتلا به دیابت . Nursing and Health Sciences. 2012.

10.   کمالی فرد م, محمدعلیزاده چرندابی س, ابراهیمی ممقانی م, اصغری جعفرآبادی م, امیدی ف. تأثیر یک بسته آموزشی بر آگاهی، نگرش و رفتار تغذیهای زنان باردار. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 2012;12(9):686-97 .

11.   قربانی ف, اسداللهی م, ولیزاده س. مقایسه اثر وضعیتهای رو به شكم و طاقباز بر اكسیژناسیون نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی تحت درمان باNasal CPAP در بیمارستان الزهرای تبریز، سال 1 389. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 2012;6(4 ).

12.   صحتی شف, رشیدی فف, جوادزاده ی, قوجازاده م. بررسی اثر کرم فنی توئین بر ترمیم زخم اپی زیوتومی در زنان نخست زا. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 2012;20(2):152-8 .

13.   داوودی ع, رضازاده ح, صومی م, رحمانی آ, لك دس, اله بع. تاثیر آموزش برنامه خودمراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران سرطان معده بعد از عمل جراحی گاسترکتومی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكی تبریز. 2012;34(1):48-54 .

14.   حیدرزاده م, ایزدی ا, رحمانی آ, زمان زو. دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری در مورد ویژگی های مربی بالینی اثربخش. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی. 2012;11(7):704-16 .

15.   جبرائیلی م, ولیزاده س, رحمانی آ, ابراهیمی ح. وظایف و عملکرد اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی تبریز سال 1389. مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی یزد. 2012;7(2):پیاپی 6 .

16.   پرون ک, حسینی فا, زاده وز. ارزشهای حرفه ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز: مطالعهی پایلوت. نشریه پرستاری ایران. 2012;25(76):28-41 .

17.   بانی س, سیدرسولی ا, شمس قریشی ط, قوجازاده م, حسن پور ش. ترجیحات عاملان زایمان در مورد زایمان خود و نوع زایمان پیشنهادی آنان به زنان باردار. فصلنامه پایش. 2012;11(5):629-35 .

18.   اكبربگلو م, ولیزاده ل. تنیدگی شغلی و شیوه های سازگاری در پرستاران شاغل در بخش روان بیمارستان رازی تبریز. مراقبت های نوین. 20 12;8(1):45-51.

19.   آقاحسینی ش, رحمانی آ, عبداله زاده ف, اسودی كرمای ا. نقش اطلاع بیمار از تشخیص سرطان بر کیفیت زندگی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی گرگان. 2012;14(3):129-34 .

20.   اعظمی ص, تبریزی ج, عبدالهی ل, یاری فرد خ, کبیری ن, سعادتی م , et al. دانش و نگرش مدیران بیمارستان‏ های آموزشی دانشگاه‏ های علوم پزشکی تبریز و اردبیل در مورد اعتباربخشی. مجله سلامت و بهداشت. 2012;3(2 ).

21.   Zirk Moghaddasian S, Abdolahzadeh F, Rahmani A. بررسی سطح تکامل اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز . Qom. 2012;6(3):32-9.

22.   Zirak M, Moghadasian S, Abdollahzadeh F, Rahmani A. The study of level of ethical development in nurses working in training-treatment hospitals affiliated in Tabriz university of medical sciences, Tabriz, Iran. Qom University of Medical Sciences Journal. 2012;6(3).

23.   Zamanzadeh V, Valizadeh L, Jamshidi F, Namdar H, Maleki A. Self-care behaviors among patients with heart failure in iran. Journal of Caring Sciences. 2012;1(4):209-14.

24.   Zamanzadeh V, Valizadeh L, Azimzadeh R, Mamagani EA. An investigation on adoption of socio-culturally based teaching strategies among iranian clinical nurse educators. 2012.

25.   Valizadeh S, Tazakori Z, Mohammadi E, Hassankhani H, Foladi M. Spiritual care experiences of iranian nursing students: a descriptive, exploratory study. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 2012;14(4):268.

26.   Valizadeh L, Zamanzadeh V, Virani F. Developing and evaluating clinical written assignment in clinical teaching for the senior bs nursing students: an action research. Res Dev. 2012;1(2):55-60.

27.   Valizadeh L, Zamanzadeh V, Rahmani A, Howard F, Nikanfar AR, Ferguson C. Cancer disclosure: experiences of Iranian cancer patients. Nursing & Health Sciences. 2012.

28.   Valizadeh L, Zamanzadeh V, Rahiminia E. Comparison of anticipatory grief reaction between fathers and mothers of premature infants in neonatal intensive care unit. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2012.

29.   Valizadeh L, Zamanzadeh V, Azimzadeh R, Rahmani A. The view of nurses toward prioritizing the caring behaviors in cancer patients. Journal of Caring Sciences. 2012;1(1):11-6.

30.   Valizadeh L, Zamanzadeh V, Akbarbegloo M, Sayadi L. Importance and availability of nursing support for mothers in nicu. Iranian Journal of Pediatrics. 2012;22(2):191-6.

31.   Valizadeh l, ghiasvandian s, abedi heidarali zv. Challenges and solutions of msc education in nursing: a qualitative study. Iranian journal of medical education. 2012.

32.   Valizadeh L, Farnam A, Zamanzadeh V, Bafandehzendeh M. Sources of stress for nurses in neonatal intensive care units of east azerbaijan province,Iran. Journal of Caring Sciences. 2012;1(4):245-54.

33.   Valizadeh L, Farnam A, Farshi MR. Investigation of stress symptoms among primary school children. Journal of Caring Sciences. 2012;1(1):25-30.

34.   Valizadeh L, Ajoodaniyan N, Namnabati M, Zamanzadeh V. Nurses' viewpoint about the impact of kangaroo mother care on the mother–infant attachment. Journal of Neonatal Nursing. 2012.

35.   Shahnazi M, Nikjoo R, Yavarikia P, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S. Inhaled lavender effect on anxiety and pain caused from intrauterine device insertion. Journal of Caring Sciences. 2012;1(4):255-61.

37.   Shahnazi M, Meli MS, Hamoony F, Sadrimehr F, Ghatre F, Samani HK. The effects of intravenous hydration on amniotic fluid volume and pregnancy outcomes in women with term pregnancy and oligohydramnios: a randomized clinical trial. Journal of Caring Sciences. 2012;1(3):123-8.

38.   Seyyedrasooli A, Zamanzadeh V, Valizadeh L, Tadaion F. Individual potentials related to evidence-based nursing among nurses in teaching hospitals affiliated To Tabriz University Of Medical Sciences, Tabriz, Iran. Journal of Caring Sciences. 2012;1(2):93-9.

39.   Sehhati F, Najjarzadeh M, Seyyedrasouli A, Zamanzadeh V. Effect of continuous midwifery care on length of labor. Journal of Caring Sciences. 2012;1(1):47-52.

40.   Samadi N, Allahyari I, Zamanzadeh V, Dadkhah B, Mohammadi MA. Open access scientific reports. 2012.

41.   Salehi Pour Mehr H, Mohamad-Alizadeh S, Malakouti J, Farshbaf Khalili A. Association of the Folic acid consumption and its serum levels with Preeclampsia in pregnant women. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2012;17(6).

42.   Sadat Aghahosseini S, Rahmani A, Abdollahzadeh F, Asvadi Kermani I. Life quality of cancer patient with or without self awareness (full in Farsi). J Gorgan Uni Med Sci. 2012;14(3):129-34.

43.   Rouhi M, Mohammad alizadeh S. Mothers’ problems experienced during the first year of postpartum and their association with the kind of childbirth in mahabad, Iran, 2011. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2012;15(23):28-37.

44.   Rezaie-Chamani S, Charandabi SMA, Kamalifard M. Knowledge, attitudes and practice about pap smear among women reffering to a public hospital. Journal of Family and Reproductive Health. 2012;6(4):177-82.

45.   Rashidi F, Sehhati F, Ghojazadeh M, Javadzadeh Y, Haghsaie M. The effect of phenytoin cream in comparison with betadine solution on episiotomy pain of primiparous women. Journal of Caring Sciences. 2012;1(2):61-5.

46.   Rahmani A, Mohammadian R, Ferguson C, Golizadeh L, Zirak M, Chavoshi H. Posttraumatic growth in Iranian cancer patients. Indian Journal of Cancer. 2012;49(3):287.

47.   Rahmani A, Hassankhani H, Mills J, Dadashzadeh A. Exposure of Iranian emergency medical technicians to workplace violence: A cross‐sectional analysis. Emergency Medicine Australasia. 2012.

48.   Rahimi R, Fesharaki M, Sahebolzamani M, Rahmani A. The efficacy of a lifestyle modification course in overweight female elementary school students in Urmia, Iran. Journal of Isfahan Medical School. 2012;30(188).

49.   Parvan K, Zamanzadeh V, Lakdizaji S, Shabestari MM. Nurse’s perception of stressors associated with coronary artery bypass surgery. Journal of Caring Sciences. 2012;1(4):237-43.

50.   Parvan K, Zamanzadeh V, Hosseini FA. Assessment of professional values among iranian nursing students graduating in universities with different norms of educational services. Thrita journal of medical sciences. 2012.

51.   Parvan K, Hosseini F, Zamanzadeh V. Professional values from nursing students’ perspective in Tabriz university of medical sciences: a pilot study. Iran Journal of Nursing. 2012;25(76):28-41.

52.   Motazedi Z, Hassankhani H, Ebrahimi H. Organizational Commitment of Nurses in Iran. European Journal of Scientific Research. 2012;75(2):163-8.

53.   Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Shahnazi M, Jahanbakhsh R. Communicating contraceptive effectiveness: a randomized controlled trial. Journal of Caring Sciences. 2012;1(1):1-9.

54.   Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Rezaei N, Hakimi S, Montazeri A. Predictors of health-related quality of life in postmenopausal women: a population-based study. Journal of Caring Sciences. 2012;1(4):201-8.

55.   Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Farshbaf-Khalili A, Moeinpoor R. Emergency contraception: providers’ knowledge and attitudes and their relationship with users’ knowledge and attitudes at public health centers/posts of Tabriz. Journal of Caring Sciences. 2012;1(1):53-9.

56.   Mohammad Alizadeh Charandabi S, Rezaei N, Hakimi S, Montazeri A, Khatami S, Karimi P. Sexual function of postmenopausal women and its predictive factors: a community based study in Ilam, Iran, 2011. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2012;15(23):1-9.

57.   Mohammad Alizadeh Charandabi S, Kamalifard M, Sedaghiani MM, Montazeri A, Mohammadian ED. Health-related quality of life and its predictive factors among infertile women. Journal of Caring Sciences. 2012;1(3):159-64.

58.   Mohammad Alizadeh Charandabi S, Kamali Fard M, Ebrahimi Mamqani M, Asghari Jafarabadi M, Omidi F. Evaluation of the nutritional behavior of women in first trimester of pregnancy and its relationship with some socio-demographic characteristics of whom referred to health centers in karaj. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2012;15(18):10-8.

59.   Mohajjel Aghdam A, Dizaji L, Rahmani A, Hassankhani H, Ahmadizadeh A. Survey of knowledge, attitude and performance of nursing students towards nursing documentation. European Journal of Scientific Research. 2012;80(2):191-8.

60.   Moghadasian S, Hagh M, Hokmabadi L. Lifestyle of Hemodialysis Patients in Comparison with Outpatients. Journal of Caring Sciences. 2012;1(2):101-7.

61.   Merghati Khoie E, Afshar M, Yavarikia P, Mohamadalizadeh Charandabi S. Sexual belief and behavior of pregnant women referring to public health centers in karaj-2011. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2012;15(9):7-14.

62.   Mehrabi E, Kamalifard M, Yavarikia P, Mameghani ME. The relation between early pregnancy anthropometric indices among primiparous women and macrosomia. Journal of Caring Sciences. 2012;1(3):153-8.

63.   Malakouti J, Mohamad-Alizadeh S, Salehi PourMehr H, Farshbaf-Khalili A. Association of the serum levels of folic acid with preeclampsia (full in Farsi, English Ab.). Urmia Med J. 2012;23(3):296-303.

64.   Lakdizaji S, Zamanzadeh V, Totonchi MZ, Hosseinzadeh A. Impact of patient-controlled analgesia on pain relief after coronary artery bypass graft surgery: a randomized clinical trial. Journal of Caring Sciences. 2012;1(4):223-9.

65.   Khalili AF, Shahnazi M, Hajizadeh K, Khaniani MS. Down syndrome screening methods in Iranian pregnant women. Journal of Caring Sciences. 2012;1(3):145-51.

66.   Kamalifard M, Shahnazi M, Melli MS, Allahverdizadeh S, Toraby S, Ghahvechi A. The efficacy of massage therapy and breathing techniques on pain intensity and physiological responses to labor pain. Journal of Caring Sciences. 2012;1(2):73-8.

67.   Kamalifard M, Mohammad-Alizade-Charandabi S, Ebrahimi-mamegani M, Asghari-Jafarabadi M, Omidi F. The effect of an educational package on nutritional knowledge, attitude, and behavior of pregnant women (full in Farsi, English Ab.). IJME. 2012;12(9):68.

68.   Jebreili M, Valizadeh S, Rahmani A, Ebrahimi H. www. SID. ir. 2012.

69.   JEBREILI M, VALIZADEH S, RAHMANI A, EBRAHIMI H. DUTIES AND PERFORMANCE OF ACADEMIC ADVISORS FROM THE VIEW OF STUDENTS OF TABRIZ SCHOOL OF NURSING AND MIDWIFERY IN 2010. MEDICAL EDUCATION AND DEVELOPMENT. 2012.

70.   Hosseinzadeh R, Ebrahimi H, Zaghari M. The Relationship between Time Management Behaviors of Nurse Managers and Nurses Empowerment in Iran. European Journal of Scientific Research. 2012;85(4):600-8.

71.   Herisi SA, Poozeshi M, Mirzaaei A, Taghavi S, Sattarzadeh N, Herisinejad L, et al. THE EFFECTIVENESS OF WORKSHOPS ON THE KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PERFORMANCE OF WOMEN TOWARD BREAST CANCER IN IRAN–TABRIZ IN 2006–2010. International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2012;119:S585.

72.   Heidarzadeh M, Izadi A, Rahmani A, Zamanzadeh V. Characteristics of efficient clinical teachers: nursing educators’ and students’ perspectives. Iranian Journal of Medical Education. 2012;11(7):704-17.

73.   Hassanzadeh R, Kamalifard M, Sadeghi Bazargani H, Mohammad Alizadeh Charandabi S. Comparison of continuation rates and reasons of discontinuation for cyclofem and depot-medroxyprogesterone acetate in rural areas of east azerbaijan province, iran. Journal of Family and Reproductive Health. 2012;6(1):23-7.

74.   Hassankhani H, Abri S, Zamanzadeh V, Aghdam ARM. Iranian nurses perception of control over nursing practice. European Journal of Scientific Research. 2012;75(1):5-13.

75.   Hasanpoor S, Bani S, Shahgole R, Gojazadeh M. The Effects of Continuous and Interrupted Episiotomy Repair on Pain Severity and Rate of Perineal Repair: A Controlled Randomized Clinical Trial. Journal of Caring Sciences. 2012;1(3):165-71.

76.   Hasankhani H, Abdollahzadeh F, Vahdati Shams S, Dehghannejad J, Dadashzadeh A. Educational needs of emergency nurses according to the emergency condition preparedness criteria in hospitals of Tabriz University of Medical Sciences 2011. مجله پرستاری مراقبت ویژه. 2012;5(3):148-52 .

77.   Farshbaf Khalili A, Shahnazi M. Clinical breast exam, and mammography in women referred to health cen-ters in Tabriz, Iran. Journal of Caring Sciences. 2012;1(1):37-45.

78.   Ebrahimi H, Torabizadeh C, Mohammadi E, Valizadeh S. Patients' perception of dignity in Iranian healthcare settings: a qualitative content analysis. Journal of Medical Ethics. 2012.

79.   Ebrahimi H, Namdar H, Vahidi M. Quality of Nursing Care in Psychiatric Wards of University Hospitals in Northwest of Iran from the Perceptions of Nurses. Journal of Caring Sciences. 2012;1(2):79-84.

80.   Ebrahimi H, Mohammadi Hosseini F, Amirnia M, Mehraee A, Jamali V, Hejazi SA. Factors Influencing Nurses’ Participation in Continuing Education Programs in Tabriz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2012;12(7):518-26.

81.   EBRAHIMI H, MOHAMMADI E. THE RELATIONSHIP BETWEEN PATIENTS’PRIVACY AND DIGNITY CAMELLIA TORABIZADEH. MEDICAL ETHICS. 2012.

82.   Davoudi A, Rezazadeh H, Somi MH, Rahmani A, Lak DS, Alah BA. Effect of educating self-care program on quality of life in patients with gastric cancer after gastrostomy in Tabriz hospitals. Medical Journal Of Tabriz University Of Medical Sciences. 2012.

83.   Bayazidi S, Zarezadeh Y, Zamanzadeh V, Parvan K. Medication error reporting rate and its barriers and facilitators among nurses. Journal of Caring Sciences. 2012;1(4):231-6.

84.   BANI S, SEYEDRASOOLI E, SHAMS GT, GHOOJAZADEH M, HASSANPOOR S. PREFERENCE OF DELIVERY ATTENDANTS REGARDING MODE OF DELIVERY FOR THEMSELVES AND PREGNANT WOMEN. 2012.

85.   Baheiraei A, Mirghafourvand M, Nedjat S, Mohammadi E, Mohammad-Alizadeh Charandabi S. Prevalence of water pipe use and its correlates in Iranian women of reproductive age in Tehran: a population-based study. Medical Principles and Practice. 2012;21(4):340-4.

86.   Baheiraei A, Mirghafourvand M, Mohammadi E, Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Nedjat S. Social support for women of reproductive age and its predictors: a population-based study. Bmc Women's Health. 2012;12(1):30.

87.   Baheiraei A, Mirghafourvand M, Mohammadi E, Charandabi SMA. The experiences of women of reproductive age regarding health-promoting behaviours: a qualitative study. BMC public health. 2012;12(1):573.

88.   AZAMI S, TABRIZI J, ABDOLLAHI L, YARI FKH, KABIRI N, VALIZADEH S, et al. KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF TOP MANAGERS TOWARD ACCREDITATION, IN TABRIZ AND ARDABIL TEACHING HOSPITALS. 2012.

89.   Aghamohammadi‐Kalkhoran M, Valizadeh S, Mohammadi E, Ebrahimi H, Karimollahi M. Health according to the experiences of Iranian women with diabetes: A phenomenological study. Nursing & health sciences. 2012.

90.   Aghahosseini SS, Rahmani A, Abdollahzadeh F, Kermani IA. The relation between awareness of cancer diagnosis and spiritual health among cancer patients. Journal of Caring Sciences. 2012;1(2):67-72.

91.   Afshar M, Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Merghti-Khoei E, Yavarikia P. The effect of sex education on the sexual function of women in the first half of pregnancy: a randomized controlled trial. Journal of Caring Sciences. 2012;1(4):173-81.

92.   Abdollahzadeh F, Aghahossini SS, Rahmani A, Kermani IA. Quality of life in cancer patients and its related factors. Journal of Caring Sciences. 2012;1(2):109-14.

93.   Abdolahzadeh F, Zamanzadeh V, Boroumand A. Studying the relationship between individual and organizational factors and nurses' perception of patient safety culture. Journal of Caring Sciences. 2012;1(4):215-22.

2011

94.   نم نباتی م, فتحی آذر ا, ولیزاده س, تذکری ز. سخنرانی یا آموزش مبتنی بر حل مسأله: مقایسه دو روش آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادداری دانشجویان پرستاری در درس کودکان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 2011;10(4):474-82 .

95.   محمد پور ی, ولیزاده س, پرون ک, حریریان ح. تاثیر اجرای آموزش مبتنی بر د ستاورد بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری. مجله سلامت و مراقبت. 2011;11(2 ).

96.   محجل اقدم ع, علی نژاد ح, عبداله زاده مهلانی ف, رحمانی آ. آگاهی پرستاران از قوانین حرفه ای در مراکز آموزشی-درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله پرستاری و مامایی. 2011;5(20):26-32 .

97.   لطفی م, حسنخانی ه, مختاری م. تاثیر آموزش شبیه سازی و راهبردهای تفکر انتقادی بر تصمیم گیری بالینی دانشجویان اتاق عمل. مجله پرستاری ومامایی. 2011;5(20):5-11 .

98.   عزت آجپ, ولی زس, جبرائیلی م, طارمیان ف, قوجازاده م, پوررستم ا , et al. تاثیر مداخلات مدرسه محور بر مهارت «نه گفتن» در دانش آموزان دوره راهنمایی. 2011 .

99.   شهیم ا, لطفی م, رحمانی آ. سطح اجتماعی شدن حرفه ای فارغ التحصیلان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله پرستاری و مامایی. 2011;5(20):19-25 .

100. شهنازی م, آذری س. عوامل موثر در بروز ناهنجاری های ماژور در نوزادان متولد شده در مرکز آموزشی-درمانی الزهرا تبریز. مجله پرستاری و مامایی. 2011;5(18):49-56 .

101. زیرك م, مقدسیان س, عبداله زاده مهلانی ف, رحمانی آ. سطح تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله اخلاق و تاریخ پزشكی. 201 1;4(4):45-55.

102. زاده و, سوسن, رحمانی, آزاد, داوودی, عارفه , et al. مقایسه تأثیر آموزش و ارزیابی بالینی به روش مجموعه کار با روش تلفیقی، بر یادگیری شناختی دانشجویان پرستاری در محیطهای بالینی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 2011;11(3):245-53 .

103. رسولی س, آلهه, حیدرزاده, محمد, قوجازاده, مرتضی , et al. تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 2011;33:13-8 .

104. رحمانی ف, سیدفاطمی ن, اسدالهی م, سیدرسولی ا. عوامل مستعدکننده افسردگی پس از زایمان. نشریه پرستاری ایران. 2011;24(72):78-87 .

105. حسن زاده کا, یاوری کیا پ, امدادی و, مداین سک. تاثیر پنتوكسی فیلین خوراكی بر پارامترهای آنالیز مایع منی در افراد اولیگوآستنواسپرم. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 2011;10(3 ).

106. جبرائیلی م, سیدرسولی ا, حیدرزاده م, قوجازاده م. تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكی تبریز. 2011;23(2):13-8 .

107. آقاحسینی ش, رحمانی آ, عبداله زاده مهلانی ف, اسودی كرمانی ا. سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان و عوامل مرتبط با آن. مجله دانشگاه علوم پزشكی قم. 2011;5(3 ).

108. Zamanzadeh V, Rahmani A, Valizadeh L, Ferguson C, Hassankhani H, Nikanfar AR, et al. The taboo of cancer: the experiences of cancer disclosure by Iranian patients, their family members and physicians. Psycho‐Oncology. 2011.

109. Valizadeh S, Rahmani A, Davoodi A, Aminiaee N. Comparison of the effect of clinical education and assessment using portfolio and blended methods on cognitive learning of nursing students in clinical settings. Iranian Journal of Medical Education. 2011;11(3):245-53.

110. Shahim A, Lotfi M, Rahmani A. Professional socialization of nursing graduates of tabriz university of medical sciences. Nursing And Midwifery Journal. 2011.

111. SEDIGHI B, EBRAHIMI HALI, JABBARPOUR S, SHAFIEE K. TRANSCRANIAL DOPPLER SONOGRAPHY DIAGNOSTIC VALUE FOR THE CEREBRAL FLOW VELOCITY CHANGES IN THE INTERICTAL PHASE OF CLASSIC MIGRAINE. CASPIAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE. 2011.

112. Sattarzadeh N, Ahmadian S, Taghavi S, Poozesh M, Barband A, Mirzaee A, editors. The Effect of mental health Courses for couples on domestic violence rate in Mothers referring to Alzahra educational hospital Tabriz-2010. The First International & 4th National Congress on health Education & Promotion, 2011; 2011: Tabtiz university of medical sciences.

113. Sahebihag M, Hosseinzadeh M, Mohammadpourasl A, Kosha A. The effect of breastfeeding, oral sucrose and combination of oral sucrose and breastfeeding in infant's pain relief during vaccination. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2011;16(1):1.

114. Rouhi M, Mohammad Alizadeh S, Usefi H, Rouhi N. Postpartum morbidity and help-seeking behaviours in Iran. British Journal of Midwifery. 2011;19(3):178-84.

115. Rahmani A, Zamanzadeh V, Abdullah-zadeh F, Lotfi M, Bani S, Hassanpour S. Clinical learning environment in viewpoint of nursing students in Tabriz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2011;16(3):253.

116. Rahmani A, Sattarzadeh N, Gholizadeh L, Sheikhalipour Z, Allahbakhshian A, Hassankhani H. Gestational surrogacy: Viewpoint of Iranian infertile women. Journal of Human Reproductive Sciences. 2011;4(3):138.

117. PARVAN K, GOJAZADEH M, HOSEINPOOR A. STRESS OF NURSING STUDENTS DURING CLINICAL EXPOSURE, TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES. NURSING AND MIDWIFERY JOURNAL. 2011.

118. Namnabati M, Azar EF, Valizadeh S, Tazakori Z. IC Conferences. IJME. 2011;10(4):474-82.

119. Naghizadeh S, SEHHATI FAHIMEH ABS, EBRAHIMI H. COMPARING MOTHERS’SATISFACTION FROM ETHICAL DIMENSION OF CARE PROVIDED IN LABOR, DELIVERY, AND POSTPARTUM PHASES IN TABRIZ’S EDUCATIONAL AND NON-EDUCATIONAL HOSPITALS IN 2009. JOURNAL OF RESEARCH. 2011.

120. Nabipour H, Ghammamy S, Rahmani A. Synthesis of a new dithiocarbamate cobalt complex and its nanoparticles with the study of their biological properties. Micro & Nano Letters, IET. 2011;6(4):217-20.

121. Molaie B, Mohamadi M, Habibi A, Zamanzadeh V, Dadkhah B, Molavi P, et al. A study of job stress and its related causes among employed women in ardabil city. Journal Of Ardabil University Of Medical Sciences (Jaums). 2011.

122. Mohammad Alizadeh Charandabi S, Shabani Nashtaei M, Kamali S, Majlesi R. The effect of acupressure at the sanyinjiao point (SP6) on primary dysmenorrhea in students resident in dormitories of Tabriz. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2011;16(4).

123. Mohammad Alizadeh Charandabi S, Seidi S, Kazemi F. IUD insertion pain and its associated factors (full in Farsi, English Ab.). Tabriz Nursing & Midwifery Journal. 2011(21):47-52.

124. Mohajjelaghdam A, Abdollahzadeh F, Alinejad H, Rahmani A, Samadirad B. Knowledge of professional rules among hospital nurses of educational centers of tabriz university of medical sciences. Nursing And Midwifery Journal. 2011.

125. Maleki A, Fard MK, Zadeh DH, Mamegani MA, Abasaizadeh S, Mazloomzadeh S. The relationship between plasma level of Se and preeclampsia. Hypertension in Pregnancy. 2011;30(2):180-7.

126. Kazemi M, Nasrabadi AN, Hasanpour M, Hassankhani H, Mills J. Experience of Iranian persons receiving hemodialysis: A descriptive, exploratory study. Nursing & health sciences. 2011;13(1):88-93.

127. Hassanzadeh K, Yavari-Kia P, Soleymanpour H, Ebrahimpour-Tolouei N, Alikhah H. Effect of body mass index on severity and prevalence of varicocele. Pakistan journal of biological sciences: PJBS. 2011;14(18):869.

128. HASANPOOR S, BANI S. ATTITUDES OF SENIOR MIDWIFERY STUDENTS OF TABRIZ NURSING AND MIDWIFERY FACULTY TO WARDS PROBLEMS OF MIDWIFERY CLINICAL EDUCATION. NURSING AND MIDWIFERY JOURNAL. 2011.

129. Dadashzadeh A, Abdollahzadeh F, Vahdati SS, Lotfi M, Ghojazadeh M, Mehmandousti SB. Causes of delay in patient triage in the emergency departments of Tabriz hospitals. Turkish Journal of Emergency Medicine. 2011;11(3).

130. Bayrami R, Valizadeh L, Zaheri F. Nulliparous women’s childbirth experiences: a phenomenological study. Medical Journal Of Tabriz University Of Medical Sciences. 2011.

131. Bani S, Hasanpoor S, editors. Comparison of physical activity in women with and without uterine leiomyoma in Tabriz educational medical centers, 2010. The First International & 4th National Congress on health Education & Promotion, 2011; 2011: Tabtiz university of medical sciences.

132. Baheiraei A, Mirghafourvand M, Mohammadi E, Nedjat S, Charandabi SMA, Rajabi F, et al. Health-promoting behaviors and social support of women of reproductive age, and strategies for advancing their health: Protocol for a mixed methods study. BMC public health. 2011;11(1):191.

133. ASADZADEH M, EBRAHIMI H, MOKHTARI S. COMPARISON OF MARITAL SATISFACTION BETWEEN FIXED-SHIFT AND ROTATING SHIFT NURSES IN SOCIAL SECURITY HOSPITALS OF TABRIZ. NURSING AND MIDWIFERY JOURNAL. 2011.

134. Allahabadi A, Rahmani A, Behrouzikhah M. Evaluating the environmental effects of establishing a composting plant in sabzevar, iran. Journal Of Sabzevar School Of Medical Sciences. 2011.

135. Akbarbegloo M, Valizadeh L. Occupational tension and coping strategies in nurses in psychological ward-razi hospital, Tabriz. Modern Care. 2011.

136. Abdullah-zadeh F, Agahosseini S, Asvadi-Kermani I, Rahmani A. Hope in Iranian cancer patients. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2011;16(4).

2010

137. ولی زس, جبرائیلی م, قوجازاده م, كسرایی ب, دانشکده پومت. ارتباط الگوی سرگرمی و شاخص توده بدنی در دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر تبریز. 2010 .

138. محمدپوراصل ا, حق محص, رستمی ف, سیدرسولی ا, اکبری ح, جبرئیلی م , et al. عوامل مرتبط با رشد نامطلوب کودکان 6 تا 24 ماهه در شهر تبریز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی گرگان. 2010;12(3):45-50 .

139. محمدپوراصل ا, اكبری ح, صاحبی حق م , رستمی ف, سیدرسولی ا, جبرییلی م , et al. بررسی عوامل مرتبط با رشد نامطلوب کودکان 6 ماه تا 2 سال در شهر تبریز، 1386. 2010 .

140. لطفی م, زمان زو, عبداله زمف, سیدرسولی ا, جبارزاده ف. تاثیرکاربرد لاگ بوک بر یادگیری دانشجویان پرستاری در بخش زنان. مجله پرستاری ومامایی. 2010;5(19):33-8 .

141. فرد ک, مهین, علیزاده, راضیه, شفایی ص, فهیمه , et al. تاثیر سبک زندگی بر میزان زایمان زودرس. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 2010;10(1 ).

142. علیزاده ر, شفایی فص, قوجازاده م, فرد ک, مهین. تاثیر سبک زندگی بر میزان زایمان زودرس . مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 2010:1-2 .

143. عزیزی س, رحمانی آ, قادری ب. رضایت از زندگی زناشویی در بیماران مبتلا به سرطان. مجله پرستاری و مامایی. 2010;5(17):50-5 .

144. عبداله زمف, قربانیان ن, رحیمی س, اشرفی ر, علی زف. آگاهی و عملکرد بیماران مبتلا به گلوکوم از ماهیت بیماری خود و ارتباط آن با مشخصات فردی اجتماعی. مجله پرستاری و مامایی. 2010;5(17):42-9 .

145. صحتی شف, فتح نآ, ستارزاده ن, ابراهیم زم. بررسی ارزش تشخیصی ترکیب سه شاخص نسبت کلسیم به کراتینین ادرار، آزمون تغییر وضعیت و توده بدنی در پیشگویی زودرس پره اکلامپسی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 2010;13(3):7-14 .

146. صحتی شف, آذری س, ابراهیمی ح. رضایت مندی مادران سزارین شده از مراقبت های ارایه شده در بیمارستان های دولتی و خصوصی تبریز. مجله پرستاری و مامایی پاییز. 2010;5(19):13-21 .

147. سیدرسولی ا, ولی زس, حاج اس, پرون ك, عابدینی ك. کاربرد اصول مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهد در بی اختیاری ادراری زنان سالمند. مجله پرستاری و مامایی. 2010;5(17):4-11 .

148. زمان زو, ولی زل, محجل اع, رضاقلی فا. وضعیت موجود آموزش بیمار: درک پرستاران شاغل در مراکز آموزشی-درمانی شهر تبریز. مجله پرستاری و مامایی. 2010;5(19):39-46 .

149. روشنگر, فریبرز, لطفی, مژگان, زمانزاده, وحید , et al. تأثیر کاربرد راهنمای یادگیری بالینی (logbook) بر یادگیری دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 2010;10(1):64-70 .

150. رستمی, حسین , زاده ز, وحید. عملکرد بالینی مربیان پرستاری از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی. نشریه پرستاری ایران. 2010;22:1-2 .

151. رحمانی آ, فتحی آا, محجل اع. تاثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی در یادگیری نظری دانشجویان پرستاری. نشریه پرستاری ایران. 2010;17(40):39-46 .

152. حسن پش, بانی س, انصاری س, ابراهیمی ح. خودکارآمدی شیردهی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر اهواز. مجله پرستاری ومامایی. 2010;5(19):47-53 .

153. پرون ك, قوجازاده م, حسین پآ. تنیدگی دانشجویان پرستاری در محیط بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1389. مجله پرستاری و مامایی. 2010;5(20):33-41 .

154. پرون ك, عبداله زمف, قوجازاده م, آهنگر ر. عوامل تنش زا و روش های سازگاری بیماران تحت دیالیز صفاقی. مجله پرستاری ومامایی. 2010;5(17):34-41 .

155. بهرامی, نسیم, ستارزاده, نیلوفر , قوجازاده, مرتضی , et al. بررسی ارتباط میان ناباروری با میزان رضایت جنسی زوجین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 2010;14(2):5-11 .

156. بهرامی ن, ستارزاده ن, قوجازاده م, سلیمانی م, كاظمی جح, صادقی ط. بررسی ارتباط میان ناباروری با میزان رضایت جنسی زوجین . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 2010;14(2):6-11 .

157. آقاحسینی ش, عبداله زمف, اسودی كا, رحمانی آ. رابطه آگاهی از تشخیص سرطان با امید در بیماران مبتلا به سرطان. مجله اخلاق و تاریخ پزشكی. 2010;3(5)::44-52 .

158. Zirak M, Moghadasian S, Abdollahzadeh F, Rahmani A. Level of ethical development in nursing students of tabriz university of medical sciences. Nursing And Midwifery Journal. 2010.

159. Zamanzadeh V, Valizadeh L, Mohajjel AA, Reza GA. Actual patient education: nurse’s perception of Tabriz teaching hospitals. Nursing And Midwifery Journal. 2010.

160. Zamanzadeh V, Azimzadeh R, Rahmani A, Valizadeh L. Oncology patients' and professional nurses' perceptions of important nurse caring behaviors. BMC nursing. 2010;9(1):10.

161. Valizadeh L, Zamanzadeh V, Mohamadian S, Lakdizaji S. Nurse educators’perception of personal activities in knowledge transfer derived from nursing researches across iranian universities of medical sciences. Nursing And Midwifery Journal. 2010.

162. Valizadeh L, Farnam A, Rahkar Farshi M. Stress symptoms in elementary school children of Tabriz. Nursing And Midwifery Journal. 2010.

163. Torabizadeh K, Fathiazar E, Rahmani A. The effect of two teaching methods on nursing students perception of psycho-social climate of the classroom: jigsaw puzzle versus programmed lecture. Iranian Journal of Medical Education. 2010;9(4):290-301.

164. Shahnazi M, Azari S. Contributing factors in major malformations in neonatals born in Alzahra medical-educational hospital, Tabriz. Nursing And Midwifery Journal. 2010.

165. Shabani Nashtaie M, Mohammad Alizadeh S. Primary dysmenorrhea among dormitory students of Tabriz (full in Farsi, English Ab.). Nursing and Midwifery Journal 2010. 2010.

166. SEYED RASOULI E, VALIZADEH S, HAJEBRAHIMI S, PARVAN K, ABEDINI K. THE PRINCIPLE OF EVIDENCE BASED NURSING CARE IN THE SENILE WOMEN WITH URINARY INCONTINENCE. NURSING AND MIDWIFERY JOURNAL. 2010.

167. Rostami H, Rahmani A, Ghahramanian A, Zamanzadeh V. Clinical performance of nurse trainers from viewpoints of student nurses and nurse trainers of azad islamic university. Iran Journal Of Nursing (Ijn). 2010;22(62):22-31.

168. Roshangar F, Lotfi M, Abdollahzadeh F, Davoodi A. The effect of using logbook on nursing students' learning. Iranian Journal of Medical Education. 2010;10(1):64-70.

169. Rahmani F, Behshid M, Zamanzadeh V, Rahmani F. Relationship between general health, occupational stress and burnout in critical care nurses of Tabriz teaching hospitals. Iran Journal of Nursing. 2010;23(66):54-63.

170. Rahmani A, Ghahramanian A, Alahbakhshian A. Respecting to patients’ autonomy in viewpoint of nurses and patients in medical-surgical wards. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2010;15(1):14.

171. Rahmani A. Comparison of the effects of endotracheal tube and laryngeal mask airway on immediate postoperative complications in elective operations. Shiraz E Medical Journal. 2010;11(4).

172. Parvan K, GHOUJAZADEH M, AHANGAR R. Stressors and Methods of Coping with Stress in Peritoneal Dialysis Patients. NURSING AND MIDWIFERY JOURNAL. 2010.

173. Parchebafieh S, Lakdizaji S, Ghiasvandian S. The effect of employing clinical education associate model on clinical learning of nursing students. Iranian Journal of Medical Education. 2010;9(3):201-7.

174. Parchebafieh S, Lakdizaji S, Ghiasvandian S. تأثیر بکارگیری مدل همکار آموزش بالینی بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی. 2010;9:1-2 .

175. Mohammadpoorasl A, Sahebihag M, Rostami F, Seyyedrasoli A, Akbari H, Jabraili M. Factors related to undesirable growth of 6 month–2 years old children in Tabriz-Iran. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2010;12(3):45-50.

176. Mohammad-Alizadeh-Charandabi S, Seidi S, Kazemi F. Effect of lidocaine gel on pain from copper iud insertion: a randomized double-blind controlled trial. Indian journal of medical sciences. 2010;64(8):349.

177. Mohammad-Alizadeh Charandabi S, Vahidi R, Marions L, Wahlström R. Effect of a peer-educational intervention on provider knowledge and reported performance in family planning services: a cluster randomized trial. BMC medical education. 2010;10(1):11.

178. Maghvan AP, Oshvandi K, Heidarzadeh M, Zamanzadeh V. The effect of physical exercise on physical and psychological problems. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2010;15:1-2.

179. Lakdizaji S, Mirsaeidi G, Ghoujazadeh M, Zamanzadeh V. Nurses participation in clinical decision-making process. Nursing And Midwifery Journal. 2010.

180. Khalili AF, Shahnazi M. Breast cancer screening (breast self-examination, clinical breast exam, and mammography) in women referred to health centers in Tabriz, Iran. Indian journal of medical sciences. 2010;64(4):149.

181. Kamalifard M, Mohebi P, Barzanjeh AS, Safaeian A. Clients’viewpoints about the quality of consultation of family planning in the pre-marital counseling centers of tabriz. Nursing and Midwifery Journal. 2010.

182. Kamalifard M, Heydarzadeh M, Ghoujazadeh M, Mohammadi M. The effect of kangaroo mother care on exclusive breast feeding in nuliparous. Nursing And Midwifery Journal. 2010.

183. Kamali S, Ahmarie H, Mohammadalizadeh S, Jafarie E. The effect of supportive behaviours on labor pain process in primigravidas (full in Farsi, English Ab.). Qom University of Medical Sciences Journal. 2010;4(2):14-8.

184. Hassanzadeh K, Yavari-kia P, Ahmadi-Asrbadr Y, Nematzadeh-Pakdel A, Alikhah H. Features of premature ejaculation in infertile men. Pakistan Journal of Biological Sciences. 2010;13(18):911-15.

185. Hassanzadeh K, Yavari-kia P, Ahmadi-Asrbadr Y, Nader-Abbasi F. Non-obstructive lower urinary tract symptoms versus prostate volume in benign prostatic hyperplasia. Pakistan journal of biological sciences: PJBS. 2010;13(23):1129.

186. HASANPOOR S, BANI S, ANSARI S, EBRAHIMI H. MEASURING BREASTFEEDING SELF–EFFICACY AMONG PREGNANT WOMEN REFERRED TO HEALTH CENTERS OF AHVAZ. NURSING AND MIDWIFERY JOURNAL. 2010.

187. Gholizadeh L, Salamonson Y, Davidson PM, Parvan K, Frost SA, Chang S, et al. Cross‐cultural validation of the Cardiac Depression Scale in Iran. British Journal of Clinical Psychology. 2010;49(4):517-28.

188. Farshbafkhalili A, Azimzadeh B, Hoseininasab D, Shahnazi M, فرشباف خلیلی ع, عظیمزاده ب , et al. ارزیابی برخی از ابعاد دورههای آموزش ضمن خدمت ICDL (دورههای اخذ گواهینامه بینالمللی کاربری کامپیوتر) از دیدگاه کارکنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مدیریت اطلاعات سلامت. 2010;7(1 ).

189. Esfahlan AJ, Lotfi M, Zamanzadeh V, Babapuor J. Burn pain and patients’ responses. Burns. 2010;36(7):1129-33.

190. BANI S, SEIED RASOOLI A, SHAMSI GHOREISHI T, GHOJAZADEH M, HASANPOOR S. DELIVERY AGENTS PREFERENCES REGARDING MODE OF DELIVERY FOR THEMSLVES AND PERGNANT WOMEN (OBSTETRICS, GYNECOLOGISTS, MIDWIVES). NURSING AND MIDWIFERY JOURNAL. 2010.

191. Bahrami N, Sattarzadeh N, Ghojazadeh M, Soleymani M, Kazemi H, Sadeghi T. Relation between infertility and sexual satisfaction in couples. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2010;14(2):5-11.

192. Allah-Bakhshian A, Moghaddasian S, Zamanzadeh V, Parvan K, Allah-Bakhshian M. Knowledge, attitude, and practice of icu nurses about nosocomial infections control in teaching hospitals of Tabriz. Iran Journal of Nursing. 2010;23(64):17-28.

193. Allah-Bakhshian A, Moghaddasian S, Zamanzadeh V, Parvan K, Allah-Bakhshian M. آگاهی, نگرش, عملکرد پرستاران بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی تبریز در مورد کنترل عفونتهای بیمارستانی. نشریه پرستاری ایران. 2010;23(64):17-28 .

194. Aliafsari Mamaghani E, Zamanzadeh V, Fathi AE. Clinical education adoption of socio-cultural based teaching strateies in medical sciences universities of Tabriz & Urmia, 2010. Nursing And Midwifery Journal. 2010.

2009

195. ولیزاده, سوسن, محمدپور, یوسف, پرون, کبری , et al. تأثیر اجرای آموزش مبتنی بر دستاورد بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 2009;9(2):15 7-66.

196. ولیزاده, لیلا, بگلو ا, معصومه, اسداللهی, ملیحه. حمایتهای پرستاری از مادران دارای نوزاد نارس بستری در NICU. نشریه پرستاری ایران. 2009;22(58):89-98 .

197. نامدار ح, رحمانی آ, ابراهیمی ح. تاثیر الگویی از مهارت آموزی بر مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری با بیماران روانی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی. 2009;8(2):323-32 .

198. نامدار ح, ارشدی م, ابراهیمی ح, صاحبی حم. نگرش دانشجویان پرستارى به بیمارى هاى روان. پژوهش پرستاری. 2009;3(10-11):15-21 .

199. مهناز ج, سوسن و, الهه س . The physiological parameters in preterm infant in kangaroo and traditional methods. 2009.

200. فرشباف خع, شهنازی م, قهوه چع, ترابی سش. وضعیت انجام روش های غربالگری سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز. پژوهش پرستاری. 2009;4(12-13 ):27-38.

201. فخاری ع, فرشباف خع, فرشباف خا, آقازاده ح, كوشاور ح, آبیار ح , et al. مقایسه بهره حافظه كوتاه مدت در مردهای سیگاری و غیرسیگاری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكی تبریز. 2009;31(1):57-60 .

202. صغیری, مریم, ستارزاده, نیلوفر, تبریزی, نصرت , et al. مقایسه شدت دردزایمان با و بدون مصرف گاز انتونکس و اثر آن روی نوزاد مادران شكم اول. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 2009;8(1 ).

203. سوسن و, کبری پ, سیما لد . The effect of outcome-based education on nursing students\\'clinical competency. 2009.

204. رحمانی آ, اله بع, داداش زع, نامدار ح, اكبری م. خشونت فیزیکى محل کار از دیدگاه پرسنل فوریت هاى پزشکى در استان آذربایجان شرقی. پژوهش پرستاری. 2009;3(10-11):31-9 .

205. ترابی زك, فتحی آا, رحمانی آ. مقایسه تاثیر پازل و سخنرانی برنامه ریزی شده بر ادراك دانشجویان پرستاری از فضای روانی-اجتماعی كلاس های درس. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی. 2009;9(4):290-301 .

206. بایرامی, رقیه, ستارزاده, نیلوفر, کوچکسرائی ر, فاطمه , et al. عملكرد جنسی مردان و عوامل مرتبط با آن در دوره بارداری همسر. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 2009;8(4 ).

207. بایرامی ر, ستارزاده ن. بررسی الگوی رفتار جنسی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار، تبریز، 1384. مجله پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ارومیه. 2009;20(1):1-7 .

208. اکبری ع, محمد, بخشیان ا, عاطفه, رحمانی, آزاد , et al. بررسی خشونت محل کار علیه پرسنل فوریتهای پزشکی در استان آذربایجان شرقی. مجله علمی پزشکی قانونی. 2009;15(2):100-7 .

209. Valizadeh S, Habibzade H, Parvan K, Lak Dizaji S. THE EFFECT OF OUTCOME–BASED EDUCATION IN CLINICAL COMPETENCY NURSE TRAINING IN TABRIZ NURSING AND MIDWIFERY FACULTY. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2009;7(1):44-9.

210. Valizadeh l, Akbarbeglou M, Asad EM. Supports provided by nurses for mothers of premature newborns hospitalized in nicu. Iran Journal Of Nursing (Ijn). 2009;22(58):89-98.

211. Valizadeh L, AKBARBEGLOU M, ASAD EM. Stressors affecting mothers with hospitalized premature newborn in NICUs of three teaching hospitals in tabriz. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences. 2009.

212. Valizadeh L, Akbarbegloo M, Asadollahi Hajikor M. استرسورهای مؤثر بر مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان مراکز آموزشی درمانی تبریز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 2009;31:1-2 .

213. Rahmani A, Mohajjel Aghdam A, Fathi Azar E, Roshangar F. Comparison the effect of two clinical teaching models on performance of nursing students in intensive care unit. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2009;13(2).

214. Rahmani A. Assessing workplace violence toward ems'personnel in prehospital settings of east azerbaijan province. Scientific Journal Of Forensic Medicine. 2009.

215. PAYAMI BOUSARI M, EBRAHIMI H, AHMADI F, ABEDI H. TYPES AND MAJOR CAUSES OF CONFLICTS EXPERIENCED BY NURSES: A QUALITATIVE ANALYSIS. JOURNAL OF ZANJAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH SERVICES. 2009;16(65):61-75.

216. Namdar H, Rahmani A, Ebrahimi H. The Effect of a Skill-Training Model on Nursing Students' Skills in Communicating with Mental Patients. Iranian Journal of Medical Education. 2009;8(2):323-32.

217. Mohammad-Alizadeh S, Wahlstrom R, Vahidi R, Johansson A. Women's perceptions of quality of family planning services in Tabriz, Iran. Reproductive health matters. 2009;17(33):171-80.

218. Mohammad-Alizadeh C. S, Wahlström R, Vahidi R, Nikniaz A, Marions L, Johansson A. Barriers to high-quality primary reproductive health services in an urban area of Iran: views of public health providers. Midwifery. 2009;25(6):721.

219. Mohajjel Aghdam AR, Jasemi M, Rahmani A. Quality of nursing documents in medical-surgical wards of teaching hospitals related to Tabriz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2009;14(2):45~ 50.

220. Jenabi E, Mohammad-Alizadeh S. Comparing ginger and vitamin B6 for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy: a randomised controlled trial. Midwifery. 2009;25(6):649.

221. Farshbaf Khalili A, Shahnazi M, Ghahvechi A, Torabi S. Performance conditions of breast cancer screening methods and its efficient factors among women referring to health centers of Tabriz. Iranian J Nurs Res. 2009;4(12-13):27-38.

222. Fakhari A, FARSHBAF KA, FARSHBAF KA, AGHAZADEH H, KHOUSHAVAR H, ABYAR H, et al. COMPARISON OF SHORT-TERM MEMORY QUOTIENT (SMQ) BETWEEN SMOKER AND NON-SMOKER MEN. MEDICAL JOURNAL OF TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES. 2009.

223. EGHTEDAR S, MOGHADASIAN S, EBRAHIMI H, HASANZAD AM, JASEMI MADINEH EZR. EVALUATION OF NURSING SUPPORTIVE CARE IN BREAST CANCER (2009). IRANIAN QUARTERLY JOURNAL OF BREAST DISEASE. 2009.

224. Charandabi SMA. Quality of reproductive health services at primary health centres in an urban area of Iran. 2009.

225. Akbarbegloo M, Valizadeh L, Asadollahi M. Mothers and nurses viewpoint about importance and perceived nursing supports for parents with hospitalized premature newborn in natal intensive care unit. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2009;2(2):71-4.

226. Akbarbegloo M, Valizadeh L. Pain relief in pediatric surgery units. ﻪﯿﻣورا ﯽﯾﺎﻣﺎﻣ و یرﺎﺘﺳﺮﭘ هﺪﮑﺸﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ. 2009:120 .

227. Akbarbegloo M, Valizadeh L. Comparison of mothers and nurses viewpoint about stressors for parents with premature newborn in nicu. Research Journal of Biological Sciences. 2009;4(7):796-9.

2008

228. وحید زز, جعفر کپ, فرحناز عزم, مژگان ل . Comparison of the effect of chlorhexidine gluconate 2%, ethylic alcohol 70% and povidone-iodine10% in prevention of phlebitis. 2008.

229. کاظمی آفن, شفائی فص, ممقانی ما, ستارزاده ن. ارزش پیشگویی آزمون تغییر وضعیت و شاخص توده بدن در تشخیص زودرس پره اکلامپسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 2008:1-2 .

230. قهرمانیان, اکرم, رحمانی, آزاد, زاده ز, وحید , et al. میزان رعایت خلوت بیماران در طی مراقبتهای پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران. نشریه پرستاری ایران. 2008;21(55):37-45 .

231. فهیمه صش, وحیده ف . Comparison between induction effect with pulsatile and continuous oxytocin administration on outcomes of pregnancy in the pregnant women referring to Tabriz 29 Bahman hospital in 2006. 2008.

232. صغیری م, ستارزاده ن, تبریزی جن, پزشكی م. مقایسه شدت درد زایمان با و بدون مصرف گاز انتونکس و اثر آن روی نوزاد مادران شکم اول. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اردبیل. 2008;8(1):62-7 .

233. صحتی شف, رنجبركوچك سف, قوجازاده م, محمدرضایی ژ, دانشگاه عپت. بررسی ارتباط برخی عوامل مستعد کننده با افسردگی پس از زایمان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اردبیل. 2008;8(1):54-61 .

234. شفاعی ص, فهیمه, فیروزان, وحیده, حیدری, لیدا , et al. مقایسه تاثیر اینداکشن به دو روش ضربانی و مداوم بر نتایج حاملگی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان 29 بهمن تبریز در سال 86-1385. یافته. 2008;10(1):11-8 .

235. شفائی ص, فهیمه, زداه س, نیلوفر, زاده ا, مهرانگیز , et al. مقایسه ارزش پیشگویی نسبت کلسیم به کراتینین و شاخص توده بدن در تشخیص زودرس پره اکلامپسی. دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 2008;6(1):68-78 .

236. زنوزی, آزاده, ستارزاده, نیلوفر, زاده ز, وحید. شناسایی تغییرات روانشناختی تجربه شده در روابط جنسی زنان در دوره پس از زایمان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 2008;12(3):38-44 .

237. زمانزاده, وحید, زاده ع, فرحناز, لطفی, مژگان , et al. ارزیابی عرصههای آموزش بالینی از دیدگاه مربیان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1385. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 2008;7 (2):299-307.

238. رحمانی, آزاد, اقدم م, علیرضا, آذر ف, اسکندر , et al. تأثیر الگوی تعدیل شده تسلطآموزی بر یادگیری شناختی و عملکردی دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 2008;7(2):277-67 .

239. رحمانی آ, محجل اع, فتحی آا, روشنگر ف. تاثیر الگوی تعدیل شده تسلط آموزی بر یادگیری شناختی و عملكردی دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی. 2008;7(2):267-77 .

240. خدیجه ا, مژگان ل, فرحناز عزم . Effect of preoperative nursing visit on serum cortisol levels in patientswaiting for operation: a randomized study with control group. 2008.

241. بایرامی ر, ستارزاده ن, رنجبركوچك سف. اختلال عملكرد جنسی زوجین و برخی عوامل مرتبط با آن در دوران بارداری. باروری و ناباروری. 2008;9(3):271-82 .

242. آذر ف, اسکندر, زاده و, لیلا, زاده ز, وحید. ارتباط ویژگیهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان. مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی. 2008;7:1-2 .

243. Zonuzi A, Satarzadeh N, Zamanzadeh V. Recognition of experienced psychologic varieties in wowen’s sexual relationship after childbirth. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2008;12(3):38-44.

244. ZAMANZADEH V, HEYDARZADEH M, OSHVANDI K, ARGANI H, ABEDI AS. Effect of physical exercises on quality of life in hemodialysis patients. MEDICAL JOURNAL OF TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES. 2008.

245. Zamanzadeh V, Abdollahzadeh F, Lotfi M, Aghazadeh A. Assessing clinical education fields from the viewpoints of nursing and midwifery instructors in Tabriz University of medical Sciences, 2006. Iranian Journal of Medical Education. 2008;7(2):299-307.

246. Valizadeh S, Abedi H, Zamanzadeh V, Fathiazar E. Challenges of nursing students during their study: a qualitative study. Iranian Journal of Medical Education. 2008;7(2):397-407.

247. Valizadeh L, Ghasemi SF, Nagafi SS, Delfan B, Mohsenzadeh A. Ic conferences. Iran J Pediatr. 2008;18(Sup 4):33-40.

248. Valizadeh L, Abedi HA, Zamanzadeh V, Fathi-Azar E. The process of professions image among nursing students of bachelors degree: a grounded theory study. Research Journal of Biological Sciences2008. 2008;3(9):1079-98.

249. Sobhgol SS, Mohamad Alizadeh Charandabee S. Related factors of urge, stress, mixed urinary incontinence and overactive bladder in reproductive age womenin Tabriz, Iran: a cross-sectional study. International Urogynecology Journal. 2008;19(3):367-73.

250. Reza NA, Sima L, Khodayar O, Eskandar FA, Morteza G. Nursing Student’ s Critical Thinking Skills in Tabriz Nursing and Midwifery Faculty. Research Journal of Biological Sciences. 2008;3.

251. Rahmani A, Ghahramanian A, Mohajel AAR, Alah BA. Perception of patients regarding respecting to their autonomy during nursing care in hospitals affiliated to Tabriz University of medical sciences. Iranian Journal of Nursing Research. 2008.

252. Rahmani A, Ghahramanian A, Allahbakhshian A, نامشخص. دیدگاه بیماران در مورد رعایت استقلال آنان طى مراقبتهاى پرستارى در بیمارستا نهاى وابسته به دانشگاه علوم پزشکى تبریز. 2008 .

253. Rahmani A, Fathiazar E, Roshangar F. The effect of adapted model of mastery learning on cognitive and practical learning of nursing students. Iranian Journal of Medical Education. 2008;7(2):277-67.

254. Rahmani A, Ebrahimi H, Namdar H, Sahebihagh M. Assessing emotional intelligence and its relationship with demographic factors of nursing students. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2008;13:1-2.

255. Rahmani A, Alah BA, Dadashzadeh A, Namdar H, Akbari Mohammad A. Physical violence in working environments: viewpoints of emt'personnel in east azerbaijan province. Iranian Journal Of Nursing Research. 2008.

256. Oshvandi K, Zamanzadeh V, Ahmadi F, Fathi-Azar E, Anthony DM, Harris T. Barriers to nursing job motivation. 2008.

257. Namdar H, Arshadi M, Sahebi H. Nursing students’attitude toward mental illnesses. Iranian Journal of Nursing Research. 2008.

258. Mazloumi Gavgani AS, Namazi A, Ghazanchaei A, Alizadeh S, Sehhati F, Rostamzadeh S, et al. Prevalence and risk factors of trichomoniasis among women in Tabriz. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases. 2008;3(2).

259. Kamalifard M, Sadeghi Khameneh S, Aslnezhad Moghadami N. The survey of approaches for prevention of postpartum hemorrhage in gynecological and obstetrical centers of Tabriz. Medical journal of tabriz university of medical sciences. 2008.

260. Haririan H, Moghaddasian S, Ebrahimi H. Surveying the quality of life and its dimensions among the type 2 diabetes patients referred to the Diabetes center of Tabriz university of medical sciences–1386. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2008;6(1):26-37.

261. Golpour M, Hosseini VN, Madani SA, Eghbalian A, Khalilian A, Sultani A, et al. Assessment of Characteristics of Basal Cell Carcinoma and its Pathological Variations among Patients Referred to Boo Ali Sina Hospital of Sari/Iran from 1993-2006. Research Journal of Biological Sciences. 2008;3(4):353-5.

262. Ghiyasvandian S, Abedi HA, Zamanzadeh V, Navali M. An exploring on the behavioral principles and the values related to human care: Heideggerian hermeneutic analysis of the clinical nurses living experiences. Soc Sci. 2008;3(6):473-83.

263. Gahramanian A, Rahmani A, Zamanzadeh V, Mohajel AA. Patients-and nurses'perspectives on respecting patients'privacy during nursing care. Quarterly Iran Journal Of Nursing. 2008.

264. Baradaran Rezaei M, Shirvani M, Fathi Azar E. Comparative study of the physical activity among students medical and non-medical universities of Tabriz. Iran Journal of Nursing. 2008;21(55):77-87.

265. Babapor J, Sattarzadeh N, Khodaei R. Physical violence against pregnant women risk factors and relation to some pregnancy outcome in women referring to tabriz educational hospital in 2007. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2008;5(4):141-46.

2007

266. ولی زس, عابدی ح, زمان زو, فتحی آا, روش ه, این مكبرپ , et al. چالش های دوران تحصیل دانشجویان پرستاری (یك مطالعه كیفی). 2007 .

267. همایونفر ن, صحتی شفایی ف, مردی ا, امانی ف, جعفرزاده ح. مداومت مصرف آمپول های تزریقی پیشگیری از بارداری دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر اردبیل، 1384. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اردبیل. 2007;7(4):418-22 .

268. نمازی, آسیه, صحتی, فهیمه, پور ا, محمد , et al. شیوع و عوامل خطرساز عفونت کاندیدیازیس در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی-درمانی شهر تبریز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی یزد. 2007;15(1):68 -.

269. نسیم ب, نیلوفر سز . Comparison of sexual satisfactory and depression between sterile and unsterile couples refer to Alzahra research and education center, Tabriz. 2007.

270. ستارزاده ن, بهرامی ن, رنجبركوچك سف, قوجازاده م. مقایسه میزان رضایت جنسی و افسردگی بین زوجین بارور و نابارور مراجعه كننده به مركز آموزشی، درمانی الزهرا (س) تبریز 1385. یاخته. 2007;9(2):17-24 .

271. زمان زو, سلیمان نن, عبداله زمف, دانشكده پوم, دانشگاه عپت. ماهیت خشونت نسبت به پرستاران شاغل در بیمارستان های استان آذربایجان شرقی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكی تبریز. 2007;29(2):61-6 .

272. رحمانی آ, محجل اع, فتحی آا , عبداله زمف. مقایسه تاثیر آموزش بر مبنای نقشه مفهومی با روش تلفیقی بر یادگیری درس فرایند پرستاری دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشكی تبریز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی. 2007;7(1):41-9 .

273. حسینی نس, عبداله زمف, فیض ازح. تاثیر آموزش به كمك رایانه و نمایش علمی بر میزان یادگیری اندازه گیری علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشكی. 2007;7(1):23-3 .

274. پنجوینی, سوسن, شهسواری, سیروس. بررسی تأثیر دو روش آموزش متداول و یادگیری بر اساس حل مسأله بر میزان مهارت دارو دادن در دانشجویان پرستاری کودکان دانشکده پرستاری مامایی کردستان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 2007;12:1-2 .

275. بهرامی ن, ستارزاده ن, رنجبركوچك سف, قوجازاده م. بررسی ارتباط رضایت جنسی و افسردگی بین زوجین بارور و نابارور. باروری و ناباروری. 2007;8(1):52-9 .

276. باباپور, جلیل, ستارزاده, نیلوفر, خدایی, رقیه. تعیین عوامل خطر و ارتباط خشونت فیزیکی با برخی پیامد های بارداری در مراجعین به بیمارستان های آموزشی شهرتبریز-1386. دو ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 2007;5(4):29-44 .

277. Zamanzadeh V, Soleymannezhad N. Nature of violence toward nurses working in hospitals. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences. 2007.

278. Zamanzadeh V, Heidarzadeh M, Oshvandi K, Lakdizaji S. Relationship between quality of life and social support in hemodialysis patients in imam khomeini and sina educational hospitals of tabriz university of medical sciences. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences. 2007.

279. Valizadeh L, Fathi AE, Zamanzadeh V. The relationship between learning characteristics and academic achievement in nursing and midwifery students. Iranian Journal of Medical Education. 2007.

280. Satarzadeh N, Zamanzadeh V, Zonouzi A. Assessment of women’s sexual experiences after child birth: a phenomenological study. Medical Journal Of Tabriz University Of Medical Sciences. 2007.

281. Rahmani A. A comparative study of justifications for majority rule in corporations: the case of england and iran. International Company And Commercial Law Review. 2007;18(8):279.

282. Mohammad-Alizadeh S, Marions L, Vahidi R, Nikniaz A, Johansson A, Wahlström R. Quality of family planning services at primary care facilities in an urban area of east Azerbaijan, Iran. European J of Contraception and Reproductive Healthcare. 2007;12(4):326-34.

283. EBRAHIMI H, NIKRAVESH M, OSKOUEI S, AHMADI F. PREVENTION OF HARM TO PATIENTS OR TO NURSES: A MAJOR MORAL CONFLICT FOR NURSES IN THE CONTEXT OF ETHICAL DECISION MAKING. JOURNAL OF ZANJAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND HEALTH SERVICES. 2007;14(57):45-56.

284. Bahrami N, Sattarzadeh N, Ranjbar Koochaksariie F, Ghojazadeh M. Comparing depression and sexual satisfaction in fertile and infertile couples. Journal of Reproduction and Infertility. 2007:52-9.

2006

285. نامدار ح, ابراهیمی ح, یزدانی م, صفائیان ع. عدم پذیرش رژیم دارویی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا. مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران. 2006;11(4):463-6 .

286. محمدی ملك ن, شهنازی م, هامونی ف. بررسی نقش معاینات بالینی و عوامل خطرساز در تشخیص در رفتگی تكاملی هیپ در نوزادان متولد شده در بیمارستان زنان و مامایی الزهرا تبریز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكی تبریز. 2006;28(1):111-3 .

287. صحتی شفایی ف, نیك نیاز ع, كوشاور ح, صادقی ه. مقایسه نحوه ارایه خدمات بهداشتی به كودكان زیر یكسال در مراكز سلامتی و مراكز بهداشتی-درمانی دولتی شهر تبریز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اردبیل. 2006;6(3):259-67 .

288. Zamanzadeh V, Namadie VM, Seyed Fatemi N. The new graduate nurses'stressful experiencese during transition period in teaching centers and affiliated hospitals of Tabriz medical sciences university, 2003. Medical Journal Of Tabriz University Of Medical Sciences. 2006.

289. Valizadeh S, Akbari N, Rasuli AS. Health Beliefs of Nurses about Breast Self Examination. J Med Sci. 2006;6(5):743-50.

290. Valizadeh L, Zamanzadeh V. Nursing and midwifery students’ learning styles in Tabriz medical university. Iranian Journal of Medical Education. 2006;6(2):136-40.

291. Sobhgol S, Mohammad Alizadeh Charndabee S. Rate and related factors of dyspareunia in reproductive age women: a cross-sectional study. International journal of impotence research. 2006;19(1):88-94.

292. Sehhati F, Mohammadlizadeh S, Koushavar H, Farhadi N. Personnel and students practice about prevention of women's body biological fluids contact. Medical Journal Of Tabriz University Of Medical Sciences. 2006.

293. Namazi A, Sehhati F, Mazloumi A, Adibpour M, Babapour J, Mohammad Alizadeh S. Prevalence, risk factors and clinical findings of Candidiasis and Trichomoniasis in women supported by selected health centers of Tabriz, 2004 (full in Farsi, English Ab.). Tabriz Nursing and Midwifery Journal. 2006;1(3):19-27.

294. Malek Mohammadi N, Satarzadeh N, Mohammad Alizadeh S. Pregnancy outcome in mothers with meconium stained amniotic fluid in educational centers of Tabriz University of Medical Sciences in 2002–2003 (full in Farsi, English Ab.). Journal of Medical Council oF IRI. 2006.

295. Jenabi E, Mohammad-Alizadeh S, Ivan-Baga R. Continuation rates and reasons for discontinuing TCu380A IUD use in Tabriz, Iran. Contraception. 2006;74(6):483-6.

296. Hakimi S, Mohammad Alizadeh S, Delazar A, Abbasalizadeh F, Bamdad Mogaddam R, Siiahi M, et al. Probable effects of Fenugreek seed on hot flash in menopausal women (full in Farsi, English Ab.). Journal of Medicinal Plants. 2006;5(19):9-14.

297. Fardiazar Z, Zahery F, Sadegy Khamene S, Mohammad Alizade S, Kooshavar H. The efficacy of 2% lidocaine gel in healing the episiotomy and relieving its pain during postpartum. J Ardabil Univ Med Sci. 2006;6(1):61-6.

298. Bagheri H, Shahabi Z, Ebrahimi H, Alaeenejad F. The association between quality of sleep and health-related quality of life in nurses. HAYAT. 2006;12(4).

299. Alaeenejad F, Ebrahimi H, Shahabi Z. حیات| شماره 12| تاریخ انتشار: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸۵. 2006 .

2005

300. محمدپوراصل ا, رستمی ف, بقاء را, ترابی سش. شیوع بارداری ناخواسته وتحلیل چندمتغیره عوامل مرتبط با آن در شهر تبریز. فصلنامه علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشكی تهران. 2005;15(4):201-6 .

301. لك دس, رضوی ن, داوودی ع, ولی زس. بررسی مقایسه ای تاثیر روشهای آموزش سخنرانی و بحثی بر میزان یادگیری دانشجویان پرستاری در نیمسال دوم 83-84. 2005 .

302. رحیمی س, سیدرسولی ا. بررسی آگاهی و عملكرد زنان باردار نسبت به ورزش در دوران بارداری. نشریه پرستاری ایران. 2005;17(40):6-10 .

303. رحمانی آ, فتحی آذر ا, محجل اقدم ع. تاثیر آموزش بر مبناى نقشه مفهومى در یادگیرى نظرى دانشجویان پرستاری. نشریه پرستاری ایران. 2005;17:1-2 .

304. حسن پور ش, بانی س. مشکلات آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان سال آخر کارشناسی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز. 2005 .

305. برزگر م, ولی زس, فرشباف كف, كارگرماهر م, دانشکده پ, دانشگاه عپت. مقایسه تاثیر فتوتراپی در منزل و بیمارستان در درمان نوزادان ترم سالم مبتلا به هیپربیلی روبینمی. 2005 .

306. بانی س, حسن پور ش. بررسی ویژگی های مربی بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد تبریز در سال 1384. 2005 .

307. Rahmani A, Fathi azar A, Aghdam AM. Concept mapping and theoretical learning of nursing students. Iran Journal of Nursing. 2005;17(40):39-46.

308. Moradi A, Alizadeh M, EM A, Alaei V, Fakhari. The attention deficiency hyperactivity disorder (ADHD) symptoms of preschool children based on their parents’ and teachers’ reports at day care centers (full in Farsi, English Ab.). Daneshvar Medicine. 2005.

309. Hakimi S, Mohammad Alizadeh Charandabi S, Siahi Shadbad M, Bamdad Moghadam R, Abbasalizadeh F, Mustafa Ghrebaghi P, et al. Effect of fenugreek seed on early menopausal symptoms. Pharmaceutical Sciences. 2005;2(83):9.

310. Ghabel M, Mohammad Alizadeh Charandabi S, Mahdavi R, Ghaem Maghami S. Relation between consumption of foods which contain vitamin c and leukocyte ascorbic acid concentration with preeclampsia risk. Iranian Journal Of Obstetrics, Gyneocology And Infertility. 2005;8(2):65-72.

2004

311. كمالی فم, ملكوتی ج. بررسی آگاهی، نگرش و عملكرد كادر بهداشتی درمانی زن شاغل در مراكز آموزشی درمانی شهر تبریز درباره خودآزمایی پستان و پاپ اسمیر . فصلنامه پرستاری ایران. 2004;17(39 ).

312. صحتی شفایی ف. بررسی میزان مشاركت عاملین زایمان در فرآیند همبستگی مادر ـ نوزاد در اولین ساعت تولد. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكی تبریز. 2004;38(63):44-8 .

313. رحیمی س, سیدرسولی ا. رفتار جنسی و عوامل موثر بر آن در دوران بارداری: لزوم ادغام مشاوره جنسی در مراقبت های دوران بارداری. پایش. 2004;3(4):291-9 .

314. Soumi M, Naderi N, Behshid M, Zamanzadeh V, Hokmabadi N, Kashef S, et al. Prevalence of gastrointestinal neoplasms in the hospitals of east azerbaijan province, iran. Pejouhandeh. 2004.

315. Sehhati F. A survey on the value of birth attendants'contribution in facilitating mother-infant bonding process in the first hour of birth at infant friendly hospitals in Tabriz. Medical Journal Of Tabriz University Of Medical Sciences. 2004.

316. Jafari A, Madaen S, Sehhati F, Safaeian A. Effects of pelvic floor muscles exercise on stress urinary incontinence in postpartum women. Medical Journal Of Tabriz University Of Medical Sciences. 2004.

317. FARSHBAF KA, KOSHAVAR H, SADEGHI KHAMNEH S. ATTITUDES OF MIDWIVES, MIDWIFERY STUDENTS AND MOTHERS TOWARDS HOME BIRTH. MEDICAL JOURNAL OF TABRIZ UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES. 2004.

318. Baradaran-Rezaei M, Seydi S, Mohammad-Alizadeh S. Effects of 2 educational methods on the knowledge, attitude, and practice of women high school teachers in prevention of cervical cancer. Cancer Nursing. 2004;27(5):364-9.

2003

319. صومی م, پیری ز, زمان زو, عباس عزش, بهشید م, یاوری كپ. خوددرمانی ساكنین منطقه شمال غرب تبریز ـ سال 1379. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكی تبریز. 2003;37(59):82-6 .

320. صومی م, بهشید م, پیری ز, زمان زاده و, علی زاده شمسی ع, جباری ح , et al. بررسی رفتار ساكنین منطقه شمال غرب تبریز در موارد ابتلا به بیماری ـ 1379. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكی تبریز. 2003;37(59):77-81 .

321. پیری ز, علی زاده شمسی ع, صومی م, زمان زاده و, یاوری كیا پ, كوشاور ح. دلایل انتخاب مراكز مراجعه سرپایی و بستری در ساكنین منطقه شمال غیر تبریز-1379. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشكی تبریز. 2003;37(59):37-42 .

322. Valizadeh L, Zamanzadeh V. Research utilization and research attitudes among nurses working in teaching hospitals in Tabriz, Iran. Journal of Clinical Nursing. 2003;12(6):928-30.

323. Somi M, Behshid M, Zamanzadeh V, Abbasalizadeh Sh JH, Yavarikia P, Pezeshkian M. Health seeking behavior of residents in northwestern Tabriz. Med J Tabriz. 2003;59:81-77.

324. Mohammadi B, Valizadeh S, Lak Dizeji S. The Impact of Teaching on Knowledge, Attitude and Practice of Nursing and Midwifery Instructors in Regard to Clinical Education Effective Behaviors, Tabriz University of Medical Sciences, 2002. Iranian Journal of Medical Education. 2003;3(1):61-9.

2002

325. ولیزاده ل, زمانزاده و, آذر اف, صفائیان ع. موانع و تسهیل كنندههای استفاده از تحقیقات در بین پرستاران شاغل در مراكز آموزشی-درمانی تبریز . Hayat. 2002;8(2).

326. حسن زاده سلماسی س, امینی ا, شقاقی عا, حسن زاده سلماسی پ. نتایج بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان پزشکی از بخش مهارتهای بالینی تبریز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 2002;2:27 -.

327. امینی ا, ولی زاده س, محمدی ب. بررسی عوامل موثر بر انگیزه یادگیری دانشجویان بالینی و ارائه راهکارهای مناسب جهت تقویت انگیزه آنها از دیدگاه مدرسان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز_ 1381. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 2002;2:10-1 .

328. Zamanzadeh V, Fathi Azar E, Valizadeh L. The clinical teaching role of nursing teachers. Iranian Journal of Medical Education. 2002;2(2):27-33.

329. Kamali S, Goreishizade M, Mohammad Alizadeh S. The effectiveness of relaxation techniques on primary dysmenorrhea in students of Tabriz University of Medical Sciences (full in Farsi, Endlish abstract). Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences. 2002;56(63):63-8 (10 English ab.).

330. Amini A, Valizadeh S, Mohammadi B. Survey of effective factors on learning motivation of clinical students and suggesting the appropriate methods for reinforcement the learning motivation from the viewpoints of nursing and midwifery faculty, Tabriz University of Medical Sciences 2002. Iranian Journal of Medical Education. 2002;2:10-1.

2000

331. صحتی شف. بررسی 42 مورد افسردگی پس از زایمان در مادران مراجعه كننده به بیمارستانهای زنان و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تبریز در سال 1377. پرستاری و مامایی اصفهان. 2000(13):54-8 .

332. Parsaie F, Golchin M, Asvadi I. A comparison of nurse and patient perceptions of chemotherapy treatment stressors. Cancer Nursing. 2000;23(5):371-4.

333. Mirghafurvand M, Mohammad Alizadeh S. Evaluation of primiparous mothers’ knowledge about newborn care in first days after childbirth in Alzahra educational medical center, in Tabriz, 1999 (full in Farsi, Ab. in English). The Journal of Urmia University of Medical Sciences. 2000;11(4):234-42.

1999

334. بیرنگ ش, ولایی ن, محتشمی ب, شهنازی م. بررسی سن استخوانی كمتر از 18 سالگان شهر تهران بر اساس رشد استخوانی مچ دست. مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران. 1999(20):33-9 .

335. بیلان ن, یاوری كیا پ. بررسی ارتباط بین برخی مشخصات فردی اجتماعی مادر، فاصله موالید وضعیت رشد كودكان. مجله دانشگاه علوم پزشكی اراك. 1998;2(6):7-10 .

1996

336. Billan N, Mohammad Alizadeh S. Effect of mother education on the pregnancy and breast feeding profiles (full in farsi, english abstract). Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences. 1996;29(28):35-48 (4 English Ab.).

 

 

 

محتواهای مرتبط
نوشته شده
ویرایش شده