برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی

آرشیو ارتقاء

تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مژگان بهشید به استادیاری

تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مژگان بهشید به استادیاری

(56)

بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مژگان بهشید، عضو محترم هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی از مرتبه مربی به استادیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روزافزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

چهارشنبه 2 تير 1400
تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمد ارشدی به دانشیاری

تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمد ارشدی به دانشیاری

(53)

بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمد ارشدی، عضو هیات علمی گروه پرستاری کودکان از مرتبه استادیاری به دانشیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.​​​​​​​

يکشنبه 29 فروردين 1400
تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم آلهه سیدرسولی به استادیاری

تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم آلهه سیدرسولی به استادیاری

(77)

بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم آلهه سیدرسولی، عضو محترم هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی از مرتبه مربی به استادیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روزافزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

يکشنبه 22 فروردين 1400
تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مژگان میرغفوروند به استادی

تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مژگان میرغفوروند به استادی

(106)

بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مژگان میرغفوروند، عضو هیات علمی گروه مامایی از مرتبه دانشیاری به استادی را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روزافزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

دوشنبه 25 اسفند 1399
تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر رقیه نوری زاده به دانشیاری

تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر رقیه نوری زاده به دانشیاری

(110)

بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر رقیه نوری زاده، عضو هیات علمی گروه مامایی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

شنبه 22 آذر 1399
تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم مهین کمالی فرد به استادیاری

تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم مهین کمالی فرد به استادیاری

(98)

بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم مهین کمالی فرد، عضو هیات علمی گروه مامایی از مرتبه مربی به استادیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

شنبه 22 آذر 1399
تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر فرانک جبارزاده به دانشیاری

تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر فرانک جبارزاده به دانشیاری

(102)

بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر فرانک جبارزاده، عضو هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

شنبه 22 آذر 1399
تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر عاطفه اله بخشیان به دانشیاری

تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر عاطفه اله بخشیان به دانشیاری

(152)

بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر عاطفه اله بخشیان، عضو هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزونشان را از ...

شنبه 13 ارديبهشت 1399
تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر نیلوفر ستارزاده به دانشیاری

تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر نیلوفر ستارزاده به دانشیاری

(49)

بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر نیلوفر ستارزاده، عضو هیات علمی گروه مامایی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزونشان را از درگاه ...

شنبه 13 ارديبهشت 1399
تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم کبری پرون به استادیاری

تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم کبری پرون به استادیاری

(121)

بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم کبری پرون، عضو هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی از مرتبه مربی به استادیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.

دوشنبه 19 اسفند 1398