برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسات دانشکده

شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

(9)

بدینوسیله شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/07/28 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

يکشنبه 28 مهر 1398
چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(8)

بدینوسیله چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/07/28 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

يکشنبه 28 مهر 1398
جلسه مورخه 20 مهرماه 98 شورای آموزشی دانشکده

جلسه مورخه 20 مهرماه 98 شورای آموزشی دانشکده

(18)

بدینوسیله دستورجلسه شورای آموزشی دانشکده که روز شنبه مورخه 20 مهرماه در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم شورای آموزشی دانشکده می رساند ...

شنبه 20 مهر 1398
سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(18)

بدینوسیله سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/07/21 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 20 مهر 1398
پانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

پانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

(19)

بدینوسیله پانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/07/21 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 20 مهر 1398
دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(29)

بدینوسیله دوازدهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/07/14 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

پنجشنبه 11 مهر 1398
چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

(26)

بدینوسیله چهاردهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/07/14 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند

پنجشنبه 11 مهر 1398
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

یازدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(27)

بدینوسیله یازدهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/07/07 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 6 مهر 1398
دهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

دهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 98

(17)

بدینوسیله دهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/06/31 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند ...

شنبه 30 شهريور 1398
سیزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

سیزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 98

(20)

بدینوسیله سیزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در سال 98 که روز یکشنبه مورخ 98/06/31 در سالن کنفرانس دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند

پنجشنبه 28 شهريور 1398