برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو آرشیوجلسات دانشکده

شورای تحصیلات تکمیلی

دوازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

(0)

روز یکشنبه مورخه 22 مهر 97، دوازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار خواهد گردید.

چهارشنبه 18 مهر 1397

جلسه شورای آموزشی

یازدهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

(0)

روز شنبه مورخه 21 مهر 97، یازدهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار خواهد گردید.

چهارشنبه 18 مهر 1397

شورای پژوهشی دانشکده

هفدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

(0)

روز یکشنبه مورخه 22 مهر 97، هفدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده برگزار خواهد گردید.

چهارشنبه 18 مهر 1397

شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

(0)

روز یکشنبه مورخه 15 مهر 97، شانزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده برگزار خواهد گردید.

شنبه 14 مهر 1397

شورای تحصیلات تکمیلی

یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

(0)

روز یکشنبه مورخه 15 مهر 97، یازدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار خواهد گردید.

شنبه 14 مهر 1397

جلسه شورای آموزشی

دهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

(19)

روز شنبه مورخه 7 مهر 97، دهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار خواهد گردید.

چهارشنبه 4 مهر 1397

شورای تحصیلات تکمیلی

نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

(22)

روز یکشنبه مورخه 1 مهر 97، نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار خواهد گردید.

شنبه 31 شهريور 1397

شورای آموزشی دانشکده

نهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

(32)

روز شنبه مورخه 24 شهریور 97، نهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار خواهد گردید.

چهارشنبه 21 شهريور 1397

جلسه شورای پژوهشی دانشکده

سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

(44)

روز یکشنبه مورخه 18 شهریور 97، سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده برگزار خواهد گردید.

يکشنبه 11 شهريور 1397

شورای آموزشی دانشکده

هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97

(43)

روز شنبه مورخه 10 شهریور 97، هشتمین جلسه شورای آموزشی دانشکده برگزار خواهد گردید.

دوشنبه 5 شهريور 1397