برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو آرشیوجلسات دانشکده

جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 24 آذر 97

(10)

بدینوسیله دستورجلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 که روز شنبه مورخ 97/9/24 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند

پنجشنبه 22 آذر 1397

بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

(12)

بدینوسیله دستور جلسه شمارۀ 22 شورای پژوهشی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/9/25 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند.

چهارشنبه 21 آذر 1397

نوزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

(10)

بدینوسیله دستور جلسه شمارۀ 19 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/9/25 در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم میرساند ...

چهارشنبه 21 آذر 1397

هجدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

(19)

بدینوسیله دستور جلسه شمارۀ 18 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/9/18 در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم میرساند ...

پنجشنبه 15 آذر 1397

جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 17 آذر 97

(16)

بدینوسیله دستورجلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 که روز شنبه مورخ 97/9/17 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند:

چهارشنبه 14 آذر 1397

بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

(15)

بدینوسیله دستور جلسه شمارۀ 21 شورای پژوهشی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/9/11 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند.

يکشنبه 11 آذر 1397

هفدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

(13)

بدینوسیله دستور جلسه شمارۀ 17 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 که روز شنبه مورخ 97/9/11 در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم میرساند ...

يکشنبه 11 آذر 1397

شورای آموزشی دانشکده

جلسه شورای آموزشی دانشکده در مورخه 3 آذر 97

(10)

بدینوسیله دستورجلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 97 که روز شنبه مورخ 97/8/19 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند: نامه شماره 4201/500/د مورخه 97/08/22 ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ...

چهارشنبه 30 آبان 1397

شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

(23)

بدینوسیله دستور جلسه شمارۀ 16 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 که روز شنبه مورخ 97/8/27 در سالن کنفرانس روبروی ریاست دانشکده تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم میرساند ...

چهارشنبه 23 آبان 1397

بیستمین جلسه شورای پژوهشی دانشکده در سال 97

(14)

بدینوسیله دستور جلسه شمارۀ 20 شورای پژوهشی دانشکده در سال 97 که روز یکشنبه مورخ 97/8/27 در سالن کنفرانس تشکیل خواهد گردید را به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم می رساند.

چهارشنبه 23 آبان 1397