برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسه دفاع

جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه عزیز (دوشنبه 16 دی ماه 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه عزیز (دوشنبه 16 دی ماه 98)

(23)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم هانیه عزیز، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تدوین پروتکل پانسمان سوختگی دست و بررسی تاثیر اجرای آن بر پیامد های سوختگی بیماران در مقایسه با روش روتین در مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز در سال 1396» ...

دوشنبه 16 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم ساناز رضایی (چهارشنبه 18 دی ماه 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ساناز رضایی (چهارشنبه 18 دی ماه 98)

(35)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ساناز رضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «درک پرسنل شاغل در بخش اورژانس از همکاری بین حرفه ای و ارتباط آن با نگرش به کار تیمی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1397» ...

دوشنبه 16 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب محمد اوغلی ریحان (سه شنبه 10 دی ماه 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رباب محمد اوغلی ریحان (سه شنبه 10 دی ماه 98)

(21)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا رضوانی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «رشد حرفه­ ای در پرستاران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز» ...

سه شنبه 10 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا رضوانی (سه شنبه 17 دی ماه 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا رضوانی (سه شنبه 17 دی ماه 98)

(23)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رعنا رضوانی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «هوش اخلاقی و تاب آوری در دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1396» ...

سه شنبه 10 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم زینب سعیدی (دوشنبه 16 دی ماه 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم زینب سعیدی (دوشنبه 16 دی ماه 98)

(26)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم زینب سعیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «ناگویی هیجانی و ارتباط آن با فرسودگی شغلی، عوامل شخصیتی و نوبت کاری در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی شهر تبریز در سال 1396» ...

شنبه 7 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم حجازی (دوشنبه 16 دی ماه 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم حجازی (دوشنبه 16 دی ماه 98)

(26)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مریم حجازی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «حساسیت اخلاقی و ارتباط آن با دانش، درک و عملکرد بهداشت دست در پرستاران شاغل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز» ...

شنبه 7 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه آقای احمد شمسی (چهارشنبه 4 دی 98)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای احمد شمسی (چهارشنبه 4 دی 98)

(17)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای احمد شمسی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی عوامل زمینه ساز ورود، بلع و آسپیراسیون جسم خارجی در کودکان زیر 5 سال در مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر تبریز در سال 98-1397» ...

يکشنبه 1 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم خاطره عطائی (شنبه 23 آذر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم خاطره عطائی (شنبه 23 آذر 98)

(20)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم خاطره عطائی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر کپسول خوراکی کورکومین و ویتامین E بر گرگرفتگی و اضطراب زنان یائسه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه سوکور» ...

پنجشنبه 21 آذر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم الناز تلفونی (یکشنبه 10 آذر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم الناز تلفونی (یکشنبه 10 آذر 98)

(22)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم الناز تلفونی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «مقایسه رفتارهای ارتقادهنده سلامت و سطح سرمی برخی آنتی اکسیدانت ها در زنان بارور سالم با زنان مبتلا به ناباروری با علت ناشناخته» ...

چهارشنبه 6 آذر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری (سه شنبه 5 آذر 98)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری (سه شنبه 5 آذر 98)

(37)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای جعفر کندری، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان « آگاهی و نگرش پرستاران و پزشکان شاغل در بخشهای اورژانس مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از اهدا عضو پس از مرگ قلبی در سال 1398» ...

دوشنبه 4 آذر 1398