برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسه دفاع

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم خدیجه حاجی زاده (شنبه 24 آبان 99)

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای خانم خدیجه حاجی زاده (شنبه 24 آبان 99)

(18)

جلسه پیش دفاع از رساله خانم خدیجه حاجی زاده، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «مراقبت مادری احترام آمیز و عوامل مرتبط با آن در بخشهای مادری بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تبریز: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» ...

چهارشنبه 21 آبان 1399
جلسه دفاع از رساله دکترای آقای جواد دهقان نژاد (شنبه 24 آبان 99)

جلسه دفاع از رساله دکترای آقای جواد دهقان نژاد (شنبه 24 آبان 99)

(21)

جلسه دفاع از رساله آقای جواد دهقان نژاد، دانشجوی دکترای پرستاری تحت عنوان «توسعه برنامه مراقبت تسکینی در منزل برای بیماران مبتلا به سرطان: یک مطالعه اقدام پژوهی» روز شنبه مورخ 24 آبان 99 ...

يکشنبه 18 آبان 1399
جلسه دفاع از پایاننامه خانم رقیه صادقی (شنبه 10 آبان 99)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رقیه صادقی (شنبه 10 آبان 99)

(18)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم رقیه صادقی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «رفتارهای ارتقاء سلامت و ارتباط آن با خودارزشمندی و تاب آوری در سالمندان ساکن شهر تبریز» ...

چهارشنبه 7 آبان 1399
جلسه دفاع از پایاننامه آقای طاها بابایی (سه شنبه 15 مهر 99)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای طاها بابایی (سه شنبه 15 مهر 99)

(24)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای طاها بابایی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «حریم خصوصی بیماران از دیدگاه بیماران و پرسنل درمانی در بخش اورژانس بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1398-1397» ...

سه شنبه 15 مهر 1399
جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهدیه اسمعیل نژاد (دوشنبه 14 مهر 99)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهدیه اسمعیل نژاد (دوشنبه 14 مهر 99)

(36)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهدیه اسمعیل نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تاثیر تحریکات حسی سازمان یافته بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی ترس از افتادن در سالمندان: یک مطالعه نیمه تجربی» ...

يکشنبه 13 مهر 1399
جلسه دفاع از پایاننامه خانم جایزه کریمی (شنبه 12 مهر 99)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم جایزه کریمی (شنبه 12 مهر 99)

(18)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم جایزه کریمی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «وابستگي به اينترنت و ارتباط آن با تمايلات و رضايت جنسي در زنان و مردان متأهل تحت پوشش مراکز بهداشت  شهر تبریز سال 1398» ...

سه شنبه 8 مهر 1399
جلسه دفاع از رساله دکترای خانم مینا نهامین (چهارشنبه 9 مهر 99)

جلسه دفاع از رساله دکترای خانم مینا نهامین (چهارشنبه 9 مهر 99)

(31)

جلسه دفاع از رساله خانم مینا نهامین، دانشجوی دکترای پرستاری تحت عنوان «تجارب زیسته بیماران رد پیوند کلیه و اعضای خانواده آنها:یک رویکرد پدیدارشناسی تفسیری» روز چهارشنبه مورخ 99/7/9 راس ساعت 8:30 در سالن سمینار طبقه فوقانی حوزه ریاست دانشکده ...

يکشنبه 6 مهر 1399
جلسه دفاع از رساله خانم طاهره هادیان (دوشنبه 7 مهر 99)

جلسه دفاع از رساله خانم طاهره هادیان (دوشنبه 7 مهر 99)

(12)

جلسه دفاع از رساله خانم طاهره هادیان، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «عملکردهای سلامتی زنان باردار نوجوان: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» روز دوشنبه مورخه 7 مهر 99 راس ساعت 8:30 در سالن سمینار طبقه فوقانی ...

يکشنبه 6 مهر 1399
جلسه پیش دفاع از رساله دکترای آقای جواد دهقان نژاد (دوشنبه 7 مهر 99)

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای آقای جواد دهقان نژاد (دوشنبه 7 مهر 99)

(19)

جلسه پیش دفاع از رساله دکترای آقای جواد دهقان نژاد، دانشجوی دکترای پرستاری تحت عنوان «توسعه برنامه مراقبت تسکینی در منزل برای بیماران مبتلا به سرطان: یک مطالعه اقدام پژوهی» ...

چهارشنبه 2 مهر 1399
جلسه دفاع از رساله دکترای خانم ژیلا نهائی (سه شنبه 8 مهر 99)

جلسه دفاع از رساله دکترای خانم ژیلا نهائی (سه شنبه 8 مهر 99)

(21)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم ژیلا نهائی، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «تجربیات زایمانی، عوامل پیشگویی کننده و برخی پیامدهای مادری و نوزادی زایمانهای با دیستوشی زایمانی: یک مطالعه ترکیبی» ...

چهارشنبه 2 مهر 1399