برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

آرشیو جلسه دفاع

جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه جمشیدی (چهارشنبه 30 بهمن 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه جمشیدی (چهارشنبه 30 بهمن 98)

(3)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم طیبه جمشیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «وضعیت مصرف صبحانه در دانش آموزان هفتم دبیرستان­های دخترانه شهر تبریز و ارتباط آن با شاخص توده بدنی، یادگیری خودراهبر و وضعیت تحصیلی (1397)» ...

چهارشنبه 30 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین نقی زاده (سه شنبه 29 بهمن 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم نسرین نقی زاده (سه شنبه 29 بهمن 98)

(6)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «درک مادران از مهارتهای ارتباطی پرستاران و ارتباط آن با رفتارهای مراقبتی پرستاران کودکان در مرکز آموزشی و درمانی کودکان تبریز در سال 1398» ...

سه شنبه 29 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه احمدی (سه شنبه 29 بهمن 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه احمدی (سه شنبه 29 بهمن 98)

(7)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه احمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «دیدگاه پرستاران در رابطه با بکارگیری بالینی برنامه‌های آموزش مداوم و ارتباط آن با رفتارهای مراقبتی پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 1397» ...

دوشنبه 28 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه جنوبی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه جنوبی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

(17)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه جنوبی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «اشتراک دانش و ارتباط آن با عملکرد پرستاران بخش های اورژانس بیمارستان های علوم پزشکی تبریز و ارتباطات داخلی بیمارستان در سال 1398» ...

چهارشنبه 23 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا علیپور (چهارشنبه 23 بهمن 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا علیپور (چهارشنبه 23 بهمن 98)

(11)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم لیلا علیپور، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «رابطه کیفیت زندگی کاری با ابعاد شخصیتی و خستگی در پرستاران مراکز آموزشی درمانی علوم پزشکی تبریز سال 96» ...

چهارشنبه 23 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم بهجت وند تمدنی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم بهجت وند تمدنی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

(11)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم بهجت وند تمدنی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «بررسی صلاحیت بالینی و میزان بکارگیری مهارت های مرتبط با آن در میان پرستاران جدید شاغل در اورژانس بیمارستان های آموزشی تبریز» ...

چهارشنبه 23 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریسا عباسی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریسا عباسی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

(10)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم پریسا عباسی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «شیوه های فرزند پروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم و ارتباط آن با مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان مراجعه کننده به مراکز اوتیسم دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۹۷» ...

چهارشنبه 23 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا رشیدی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا رشیدی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

(4)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم مینا رشیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «میزان مواجهه با دود محیطی سیگار در دانش آموزان دوره اوّل دبیرستان شهر ملکان و ارتباط آن با شاخص توده بدنی، خود تنظیمی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی» ...

چهارشنبه 23 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه محمودی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه محمودی (چهارشنبه 23 بهمن 98)

(5)

جلسه دفاع از پایاننامه خانم محبوبه محمودی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «گذر از مراحل مصرف سیگار در دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه دوره دوم شهر تبریز و ارتباط آن با سبک های فرزند پروری و والدین آنها» ...

چهارشنبه 23 بهمن 1398
جلسه دفاع از پایاننامه آقای محمد همدمی (دوشنبه 21 بهمن 98)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای محمد همدمی (دوشنبه 21 بهمن 98)

(3)

جلسه دفاع از پایاننامه آقای محمد همدمی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری تحت عنوان «تاثیر آموزش مستقیم و غیر مستقیم دانش آموزان پسر در مورد سیگار بر سازه های مدل باور بهداشتی و قصد مصرف سیگار» ...

يکشنبه 20 بهمن 1398