برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 25 آبان 1391
کد 36

ارتقاء سطح پژوهش دانشجویی و کسب امتیاز برای دانشگاه

جهت ارتقاء سطح پژوهش دانشجویی و امتیاز آور بودن این نوع فعالیتها برای دانشگاه ، در متن مقالات آوردن نام کمیته تحقیقات دانشجویی در بخش آدرس نویسندگان ضروری است

جهت ارتقاء سطح پژوهش دانشجویی و امتیاز آور بودن این نوع فعالیتها برای دانشگاه ، در متن مقالات آوردن نام کمیته تحقیقات دانشجویی در بخش آدرس نویسندگان ضروری بوده و نحوه ارائه عنوان کمیته تحقیقات دانشجویی در آدرس نویسندگان  به صورت زیر است:

مقالات فارسی:                              .....، "کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز"، ...

 مقالات انگلیسی:         … ," Students'  Research  Committee, Tabriz University of Medical Sciences ", …

در عین حال تنها به مقالاتی امتیازات یاد شده اختصاص داده خواهد شد که در آنها حتماً جمله " استخراج شده از پایان نامه" در بخش تشکر و قدرانی مقالات فارسی و نیز  جمله:

  "This is a report of a database from thesis entitled …… registered  in Tabriz University of Medical Sciences "

 در بخش  Acknowledgment مقالات انگلیسی آورده شود. ارائه آدرس نویسندگان و نیز مفهوم "استخراج شده از پایاننامه"  ضروری است. خواهشمند است مقالات با شرایط حاضر به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ارجاع داده شود تا مورد بررسی قرار گیرد.  در ضمن به مقالاتی پاداش دانشجویی اختصاص خواهد یافت که موارد یاد شده را رعایت نموده باشند.