برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

پرونده دروس مقطع کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: پرستاری داخلی – جراحی
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی / نیمسال: اول
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141049101 سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی   کمبود یا جبرانی 0.5 0.5     1  
2 141049102 آمار و روش تحقیق پیشرفته طرح دوره کمبود یا جبرانی 2 1     3  
3 141049103 اخلاق پرستاری  و روابط حرفه ای   تخصصی اجباری 1 0.5     1.5  
4 141049104 نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنها   تخصصی اجباری 1.5 - 0.5   2  
7 141049107 داروشناسی اختصاصی طرح دوره تخصصی اجباری 1.5       1.5  
8 141049108 پاتوفیزیولوژی   تخصصی اجباری 1.5       1.5  
9 141049109 پایش وضعیت سلامت بزرگسالان   تخصصی اجباری 1   1   2  
*   کشیک     11 2 شب 5 صبح 4 عصر    
* کارگاه آموزشی: کارگاه مهارتهای ارتباطی – کارگاه ایمنی بیمار                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 12.5  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی / نیمسال: دوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141049118 زبان تخصصی   کمبود یا جبرانی 2       2  
2 141049105 مدیریت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی   تخصصی اجباری 1   0.5   1.5 4
3 1141049110 پرستاری از اختلالات و بیماریهای حاد داخلی - جراحی طرح دوره تخصصی اجباری 1.5   1.5   3 7.8.9
4 141049112 طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار در آنها   تخصصی اجباری 1   0.5   1.5 7.8.9
5 141049117 پایاننامه           4 4  
*   کشیک     17 4 شب 7 صبح 6 عصر    
  کارگاههای آموزشی: کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان                
    ثبت نام و شروع پایان نامه                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 12  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
بق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی / نیمسال: سوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141049106 روش های آموزش به مددجو   تخصصی اجباری 1 0.5 -   1.5  
2 141049111 پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی   تخصصی اجباری 1.5 - 1.5   3 7.8.9
3 141049113 پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن   تخصصی اجباری 0.5 - -   0.5 7.8.9
4 141049114 پرستاری انکولوژی   تخصصی اجباری 0.5 - 1   1.5 7.8.9
5 141049115 مراقبتهای تسکینی و نقش پرستار در آن   تخصصی اجباری 0.5 - 0.5   1 7.8.9
6 141049119 اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی طرح دوره کمبود یا جبرانی 2 - -   2  
7 141049117 پایاننامه     - 4 -   4  
*   کشیک     21 4 شب 10 صبح 7 عصر    
  کارگاه آموزشی: کارگاه ارتقای کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 13.5  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
بق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی / نیمسال: چهارم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141049116 کارورزی         6   6  
2 141049117 پایاننامه           4 4  
  کارگاه آموزشی: کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد                
    کشیک ( هرماه 136 ساعت جمعاٌ 408 ساعت)     52 16 شب 20صبح 16عصر    
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 10  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه ششم تير 1397
  • ساعت 12:03
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1398
  • ساعت 12:03
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh