برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

پرونده دروس مقطع دکترای پرستاری

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی (بازنگری 1395)
نام گروه آموزشی:  پرستاری
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکتری پرستاری / نیمسال اول
ردیف کد و سرفصل
درس
نام و طرح درس   طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با
درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی
یا کارورزی
پایان نامه
1 19209528 زبان تخصصی   کمبود یا جبرانی 2 - - - 2  
2 19209527 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی   کمبود یا جبرانی 0.5 0.5 - - 1  
3 19209504
روش شناسی و نقد پژوهشهای کمی و کیفی در پرستاری
(نقد کمی) تخصصی اجباری
 
3 0.5 - - 3.5  
4 19209506 آمار استنباطی پیشرفته   تخصصی اجباری 1.5 0.5 - - 2  
کارگاه آموزشی  :  1 – نگارش علمی متون   2 – استرس و کنترل استرس
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 8.5  
* منظور از نوع درس:  مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری  وتخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
*کارگاه های مذکور، توسط گروه آموزشی طراحی و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و حداقل ساعات منظور شده برای هر کارگاه یک روز (6 ساعت) خواهد بود.

مقطع و نام رشته تحصیلی: دکتری پرستاری / نیمسال: دوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 19209502 نظریه پردازی در پرستاری   تخصصی اجباری 2 1 - - 3  
2 19209509 مباحث ویژه در پرستاری طرح دوره تخصصی اجباری 1 0.5  * - - 1.5  
3 19209501 فلسفه علم پرستاری   تخصصی اجباری 2 - - - 1.5  
4 19209526 اصول ارائه مقاله نویسی بزبان انگلیسی طرح دوره کمبود یا جبرانی 2 - - - 2  
کارگاه آموزشی  :  1 –فناوری اطلاعات در پرستاری   2 – اخلاق و حقوق در پرستاری  3 – انتقال دانش در حوزه پرستاری
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 8.5  
*کارگاه های مذکور، توسط گروه آموزشی طراحی و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و حداقل ساعات منظور شده برای هر کارگاه یک روز (6 ساعت) خواهد بود. 
* طبق مفاد سرفصل دروس مصوبه وزارتی، در صورتیکه دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
و اصول ارائه مقاله نویسی به زبان انگلیسی را گذرانده باشد نیازی به گذراندن مجدد آنها در مقطع دکتری تخصصی ندارد.
* در قالب پروژه های میدانی ارائه می گردد.
*منظور از نوع درس:  مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری  و تخصصی اختیاری طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که
به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
مقطع و نام رشته تحصیلی: دکتری پرستاری / نیمسال: سوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 19209508 نظام ها و برنامه های آموزشی در پرستاری   تخصصی اجباری 2 - - - 2  
2 19209503 مدیریت و رهبری در آموزش پرستاری   تخصصی اجباری 2 - - - 2  
3 19209505 روش شناسی و نقد پژوهشهای ترکیبی و ابزارسازی در پرستاری
(دکتر زمان زاده)
(دکتر ابراهیمی)
طرح دوره تخصصی اجباری 1.5 - - - 1.5  
4 19209507 مدیریت رهبری  و سیاستگذاری در پرستاری   تخصصی اجباری 1 0.5 - - 1.5  
کارگاه آموزشی  :  1 – حاکمیت بالینی   2 – پرستاری مبتنی بر شواهد
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 7  
*منظور از نوع درس:  مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری  و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
*کارگاه های مذکور، توسط گروه آموزشی طراحی و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و حداقل ساعات منظور شده برای هر کارگاه یک روز (6 ساعت) خواهد بود. 

مقطع و نام رشته تحصیلی: دکتری پرستاری / نیمسال: چهارم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1   دروس اختصاصی اختیاری (non-core) متناسب با رساله دانشجو بین 6 واحد 3 - 3 - 6 واحدهای اختصاصی اجباری (کد 1 تا 9)
2   امتحان جامع تخصصی اجباری - - - - -  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 6  
*  دروس اختصاصی اختیاری  با نظر استاد راهنمای پژوهشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده از نیمسال سوم
به میزان حداقل 6 واحد توسط دانشجو اخذ شده و در کارنامه تحصیلی دانشجو ثبت خواهد شد.

مقطع و نام رشته تحصیلی: دکتری پرستاری / نیمسال: پنجم و بالاتر
ردیف کد درس نام درس * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 19209525 پایان نامه - - - - 20 20  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20  
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه ششم تير 1397
  • ساعت 08:07
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و سوم شهريور 1399
  • ساعت 08:07
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید : 1471
نظرات شما
captcha refresh