برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

اساتید دانشکده

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
گروه روانپرستاری
سرپرست گروه روانپرستاری
استاد
34751709
پرستاری
دکتر محمد ارشدی
گروه کودکان
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34799946
پرستاری
سمیرا امامی
گروه کودکان
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34790364
پرستاری
دکتر سهیلا بانی
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
مامایی
گروه بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
گروه بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
کبری پرون
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
مامایی
راحله جانانی
گروه کودکان
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
گروه کودکان
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
مامایی