برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

پرونده دروس مقطع کارشناسی ارشد پرستاری نوزادان

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: کودکان
مقطع و نام رشته تحصیلی: پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان/نیمسال: اول
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 14168802 آمار و روش تحقیق پیشرفته طرح دوره کمبود یا جبرانی 3       3  
2 14168803 مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان   تخصصی اجباری 3       3  
3 14168806 آناتومی و فیزیولوژی نوزادان   تخصصی اجباری 2       2  
4 14168801 سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی   کمبود یا جبرانی 5/0 5/0     1  
5 14168804 نظریه ها و مفاهیم پیشرفته پرستاری نوزادان   تخصصی اجباری 2       2  
6 14168814 زبان تخصصی 1   کمبود یا جبرانی 2       2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 13  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

مقطع و نام رشته تحصیلی: پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان / نیمسال: دوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 14168807 فیزیوپاتولوژی نوزادان
(فایل1) (فایل2)
  تخصصی اجباری 2       2 06
2 14168805 اصول مدیریت پرستاری و نظریه های رهبری   تخصصی اجباری 2       2  
3 14168808 داروشناسی بالینی نوزادان   تخصصی اجباری 1 1     2 07
4 14168809 اصول مراقبتهای پرستاری نوزادان 1   تخصصی اجباری 1   2   3 03 و 07 و 06
5 14168815 زبان تخصصی 2   کمبود یا جبرانی 2       2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 11  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

مقطع و نام رشته تحصیلی: پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان / نیمسال: سوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 14168810 اصول مراقبتهای پرستاری نوزادان 2   تخصصی اجباری 2   2   4 09.08
2 14168813 پایاننامه           4 4  
3 14168817 اصول مقاله نویسی به زبان انگلیسی طرح دوره کمبود یا جبرانی 2       2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 10  
* منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

مقطع و نام رشته تحصیلی: پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان / نیمسال: چهارم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
14168811 اصول مراقبتهای پیشرفته پرستاری نوزادان 1 طرح دوره تخصصی اجباری 2   2   4 10
 2 14168812 اصول مراقبتهای پیشرفته پرستاری نوزادان 2   تخصصی اجباری 2   2   4 10
3 14168813 پایاننامه   تخصصی اجباری       4 4  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 12  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

  • نوشته شده
  • در يکشنبه بیست و یکم دي 1393
  • ساعت 15:03
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در شنبه چهارم آبان 1398
  • ساعت 03:03
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh