برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

پرونده دروس مقطع کارشناسی ارشد روانپرستاری

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: روانپرستاری
مقطع و نام رشته تحصیلی: ارشد روانپرستاری/نیمسال: اول
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141079101 سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی   کمبود یا جبرانی 5/0 5/0     1  
2 141079102 آمار و روش تحقیق پیشرفته طرح دوره کمبود یا جبرانی 2 1     3  
3 141079103 اخلاق، حقوق و قانون در روان پرستاری   تخصصی اجباری  1 5/0     5/1  
4 141079104 نظریه ها، الگوهای روان پرستاری و کاربرد آنها   تخصصی اجباری  5/1 - 5/0   2  
5 141079105 مدیریت پرستاری در بخشهای روانپزشکی   تخصصی اجباری  1   5/0   5/1 4
6 141079108 اصول سلامت روان و روانپرستاری   تخصصی اجباری  1 - 5/0   5/1  
    کشیک     11 2 شب 5 صبح 4 عصر    
*   کارگاه آموزشی: کارگاه مهارتهای ارتباطی – کارگاه ایمنی بیمار                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 5/10  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 مقطع و نام رشته تحصیلی:  ارشد روانپرستاری/نیمسال: دوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141079106 روشهای آموزشی   تخصصی اجباری 1 5/0     5/1 -
2 141079107 داروشناسی اختصاصی (سایکوفارماکولوژی) طرح دوره تخصصی اجباری 1 5/0     5/1 -
3 141079109 اصول مشاوره در روانپرستاری طرح دوره تخصصی اجباری 5/0   5/0   1 8
4 141079110 اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبتهای روانپرستاری   تخصصی اجباری 1   1   2 8.9
5 141079111 مداخلات روانپرستاری فردی   تخصصی اجباری 1   1   2 7.8.9
6 141079119 زبان تخصصی   کمبود یا جبرانی 2       2  
7 141079118 پایاننامه           4 4  
*   کشیک     21 4 شب 10 صبح 7 عصر    
  کارگاههای آموزشی: کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان                
    ثبت نام وشروع پایان نامه                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 12  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

مقطع و نام رشته تحصیلی:  ارشد روانپرستاری/نیمسال: سوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 141079112 مداخلات روانپرستاری گروهی و خانوادگی   تخصصی اجباری 1   1   2 11
2 141079113 مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان طرح دوره تخصصی اجباری 1   1   2 08
3 141079114 اختلالات روانی سالمندان و مراقبتهای روانپرستاری   تخصصی اجباری 1   5/0   5/1 7.8
4 141079115 پرستاری اعتیاد (از پیشگیری تا توانبخشی با رویکرد خانواده محور) طرح دوره تخصصی اجباری 5/0   5/0   1 7.8.9
5 141079116 فوریتهای روانپرستاری طرح دوره تخصصی اجباری 5/0   5/0   1  
6 141079120 اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی طرح دوره کمبود یا جبرانی 2       2  
7 15142118 پایاننامه           4 4  
* کشیک       25 5 شب 12 صبح 8 عصر    
* کارگاه آموزشی: کارگاه ارتقای کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 5/13  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

مقطع و نام رشته تحصیلی:  ارشد روانپرستاری/نیمسال: چهارم
ردیف کد درس نام درس * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 141079117 کارورزی       6   6  
2 141079118 پایاننامه         4 4  
  کارگاه آموزشی: کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد              
    کشیک(هرماه136ساعت جمعاٌ408ساعت)   52 16شب 20صبح 16عصر    
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 10  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه بیست و یکم دي 1393
  • ساعت 12:14
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در پنجشنبه بیست و هشتم شهريور 1398
  • ساعت 12:14
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh