برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

پرونده دروس مقطع کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

 جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: بهداشت سلامت جامعه
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه/نیمسال اول
  ردیف   کد و سرفصل درس   نام و طرح درس        طرح دوره   * نوع درس                          تعداد واحد   جمع  واحد  پیشنیاز با درج شماره درس
  نظری   عملی   کارآموزی یا کارورزی   پایاننامه
1 141059101 سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی   کمبود یا جبرانی 5/0 5/0     1  
2 141059102 آمار و روش تحقیق پیشرفته
روش تحقیق پیشرفته
طرح دوره کمبود یا جبرانی 2 1     3  
3 141059103 اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای   تخصصی اجباری 1 5/0     5/1  
4 141059104 نظریه ها، الگوهای پرستاری سلامت جامعه طرح دوره تخصصی اجباری 1 - 1   2  
6 141059106 روشهای آموزش به فرد، خانواده و جامعه طرح دوره تخصصی اجباری 1 - 1   2  
7 141059107 اپیدمیولوژی پیشرفته   تخصصی اجباری 5/1 5/0 -   2  
*   کارگاه آموزشی: کارگاه مهارتهای ارتباطی – کارگاه پویایی گروه     2 شب 9 صبح 4 عصر      
                     
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 5/10  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه/نیمسال دوم
  ردیف    کد و سرفصل درس        نام و طرح درس          طرح دوره   *نوع درس                              تعداد واحد    جمع واحد    پیشنیاز با درج شماره درس
  نظری   عملی    کارآموزی      یا کارورزی    پایاننامه
1 141059116 زبان تخصصی   کمبود یا جبرانی 2       2  
2 141059108 سلامت زنان و مردان در سنین باروری 
(
بخش زنان/خانم دکتر حسین زاده)
(بخش مردان/دکتر صاحبی حق)
طرح دوره (مردان)
طرح دوره (زنان)
تخصصی اجباری 1   1   2  
3 141059109 ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم طرح دوره تخصصی اجباری 1   1   2  
4 141059113 پرستاری سلامت جامعه (خانواده) طرح دوره تخصصی اجباری 5/1   1   5/2  
5 141059116 پایاننامه           4 4  
*   کشیک     3 شب 14 صبح 5 عصر      
*   کارگاه آموزشی: کارگاه کنترل عفونت دربیماران ،بیمارستان ومنازل                
    ثبت نام وشروع پایان نامه                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 5/12  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه/نیمسال سوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 141059114 پرستاری سلامت جامعه گروههای آسیب پذیر طرح دوره (دکتر صاحبی)
طرح دوره (خانم عطری)
تخصصی اجباری 5/1   1   5/2 4.5.6.9.11
2 141059112 نظامهای عرضه خدمات سلامت طرح دوره تخصصی اجباری 1   5/0   5/1 -
3 141059110 اقتصاد و پرستاری طرح دوره تخصصی اجباری 1       1  
4 141059111 فرهنگ و پرستاری   تخصصی اجباری 1       1 -
5 141059105 برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبتهای پرستاری برای سلامت جامعه   تخصصی اجباری 1   1   2 4.7
6 141059118 اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی طرح دوره کمبود یا جبرانی 2          
7 141059117 پایاننامه       4     4  
    کشیک   18 3 شب 10 صبح 5 عصر      
    کارگاه :کارگاه ارتقای کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی                
                     
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 12  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه/نیمسال چهارم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 141059115 کارورزی         6   6  
2 141059116 پایاننامه           4 4  
*   کشیک (هر ماه 136 ساعت جمعا ٌ408 ساعت)     52 16 شب 20 صبح 16 عصر    
    کارگاه آموزشی:کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد                
                     
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 10  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه بیست و دوم اسفند 1389
  • ساعت 08:15
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و سوم شهريور 1399
  • ساعت 08:15
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید : 9736
نظرات شما
captcha refresh