برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

چکیده فارسی پایاننامه خانم لیلا عبادی

چکیده پایاننامه خانم لیلا عبادی (دانشجوي کارشناسی پرستاری سلامت جامعه)
عنوان پایاننامه: عو امل پیش‌بینی کننده مشارکت در غربالگری سرطان کولورکتال بر اساس مدل بزنف در افراد با خطر متوسط مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز
پژوهش و نگارش: لیلا عبادی / اساتید راهنما: سرکار خانم شیرین برزنجه عطری؛ دکتر مینا حسین زاده / اساتید مشاور: دکتر محمد اصغری جعفرآبادی؛ دکتر محمدحسن صاحبی حق

 
چکیده
مقدمه: سرطان روده به‌عنوان یکی از شایع­ترین عوامل مرگ‌ومیر در جهان شناخته‌شده است. غربالگری منظم به‌ عنوان یک روش‌ تشخیص زودرس می‌تواند با استفاده از مدل بزنف که به‌منظور مطالعه رفتار و تعیین عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری رفتار افراد به کار گرفته می‌شود، پیش‌بینی شود. این مطالعه باهدف تعیین عوامل پیش‌بینی کننده مشارکت در غربالگری سرطان کولورکتال بر اساس مدل بزنف در افراد با خطر متوسط انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه  توصیفی مقطعی بود که ۵۷۶ نفر از افراد در معرض خطر متوسط در ۴ منطقه از ۱۱ منطقه شهردای تبریز به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای  وارد مطالعه شدند. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن بالای ۵۰ سال، قادر بودن به پاسخ‌گویی به سؤالات ازنظر جسمی و روانی، عدم ابتلای خود فرد یا بستگان درجه اول به سرطان کولورکتال بنا به اظهار خود فرد، عدم ابتلا به غدد خوش‌خیم (پولیپ) روده بزرگ، کولیت اولسراتیو و بیماری کرون، مشکلات شناختی، گفتاری و یا شنوایی بودند. افرادی که به‌صورت ناقص به پرسش‌نامه پاسخ دادند، از مطالعه خارج شدند. از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل بزنف برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. از روش‌های آماری توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (ضریب همبستگی و رگرسیون خطی) استفاده شد تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 انجام شد. سطح معنی‌داری کمتراز 0/05 در نظر گرفته شد.
نتایج: در این مطالعه ۳۴۸ فرد (60.4%) در گروه سنی ۵۰ تا 59 سال و ۲۲۸ فرد (39.6%) در گروه سنی ۶۰ تا ۷۰ سال بودند. اکثر شرکت‌کنندگان (85.8%) متأهل بودند. میانگین نمره شرکت‌کنندگان در آگاهی ) ۶۹/±۲۳ 39/63) ، نگرش (۷۲/±۹ 58.62)، هنجارهای ذهنی (۹۳/±۲۵ 63.21)، قصد رفتاری (۱۸/±۱۵ 50.30) و عوامل قادر کننده (۸۴/۱۹ ± 77.58) بود. آگاهی (0/102=) و هنجارهای ذهنی (0/147=) به ترتیب پیش‌گو کننده معنی‌داری برای قصدرفتاری تغییر رفتار بودند. آموزش آزمون‌های غربالگری ارتباط معنی‌داری (0/8=p) با نمره قصدرفتاری نشان داد (5/78=).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد می‌توان با تمرکز کردن به آگاهی و هنجارهای ذهنی در بین افراد در معرض خطر متوسط ابتلا به سرطان کولورکتال، رفتار آن‌ها را جهت مشارکت در برنامه‌های غربالگری پیش‌بینی کرد و اقدامات لازم را انجام داد.
 کلیدواژه‌ها: مدل بزنف، سرطان کولورکتال، غربالگری

جهت دریافت فایل چکیده، کلیک نمائید. (doc-pdf)
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1398
  • ساعت 08:55
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh