برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

اساتید دانشکده

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
سرپرست گروه روانپرستاری
استاد
34751709
پرستاری
دکتر محمد ارشدی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34799946
پرستاری
سمیرا امامی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34790364
پرستاری
دکتر سهیلا بانی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
کبری پرون
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
مامایی
راحله جانانی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
دانشیار
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34799713
پرستاری
دکتر سویل حکیمی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34790364
پرستاری
عباس داداش زاده
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34799946
پرستاری
عارفه داوودی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی و اتاق عمل
دانشیار
34799571
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
پرستاری
ریاست دانشکده
استاد
34799946
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
مامایی
زهرا سخنور
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
پرستاری
آلهه سید رسولی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796969
پرستاری
گلنساء شاه نظری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
مامایی
رضا شبانلوئی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
پرستاری
مهناز شهبازپور
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34787913
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
لیلا شیخ نژاد
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
پرستاری
سرپرست گروه بهداشت جامعه
استادیار
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34772699
مامایی
فهیمه صحتی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
مامایی
سیمین صیدی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34799946
پرستاری
لیلا عبدلی نجمی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
پرستاری
فرشته فرتاش
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34770649
پرستاری
مصطفی قاسم پور
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34777379
پرستاری
مهین کمالی فرد
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
مامایی
دکتر مژگان لطفی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34797713
پرستاری
سیما لک دیزجی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
پرستاری
اعضای گروه مامایی
استاد
34796770
مامایی
مرضیه محمدی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
مامایی
جمیله ملکوتی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
مامایی
معاون تحقیقات و فناوری
دانشیار
34797713
مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
مامایی
مریم وحیدی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استاد
34799713
پرستاری
معاون آموزشی
استاد
34796770
پرستاری
فضا ویرانی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34799946
پرستاری
پریسا یاوری کیا
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
مامایی