برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

اساتید دانشکده

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
گروه روانپرستاری
سرپرست گروه روانپرستاری
استاد
34751709
پرستاری
دکتر محمد ارشدی
گروه کودکان
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
ال ناز اصغری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
دانشیار
34799946
پرستاری
سمیرا امامی
گروه کودکان
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34790364
پرستاری
دکتر سهیلا بانی
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
مامایی
گروه بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
گروه بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
کبری پرون
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
راحله جانانی
گروه کودکان
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
گروه کودکان
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استاد
34796770
پرستاری
گروه بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34799713
پرستاری
دکتر سویل حکیمی
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
دانشیار
مامایی
گروه کودکان
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34790364
پرستاری
عباس داداش زاده
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34799946
پرستاری
عارفه داوودی
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
مدیر گروه پرستاری داخلی جراحی و اتاق عمل
دانشیار
34799571
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
گروه کودکان
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
پرستاری
امید زادی آخوله
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
ریاست دانشکده
استاد
34799946
پرستاری
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
مامایی
زهرا سخنور
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
پرستاری
آلهه سید رسولی
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796969
پرستاری
گلنساء شاه نظری
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
مامایی
رضا شبانلوئی
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34787913
پرستاری
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
مامایی
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
گروه بهداشت
سرپرست گروه بهداشت جامعه
دانشیار
34796770
پرستاری
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
مامایی
گروه بهداشت
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
پرستاری
سیمین صیدی
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34799946
پرستاری
لیلا عبدلی نجمی
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
مامایی
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
پرستاری
فرشته فرتاش
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
مامایی
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
دانشیار
34770649
پرستاری
گروه کودکان
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
دانشیار
34777379
پرستاری
مهین کمالی فرد
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
مامایی
دکتر مژگان لطفی
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
دانشیار
34797713
پرستاری
سیما لک دیزجی
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
پرستاری
گروه مامایی
اعضای گروه مامایی
استاد
34796770
مامایی
مرضیه محمدی
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
مامایی
جمیله ملکوتی
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
پرستاری
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
مامایی
گروه مامایی
معاون تحقیقات و فناوری
دانشیار
34797713
مامایی
گروه روانپرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
دانشیار
34796770
پرستاری
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
مامایی
مریم وحیدی
گروه روانپرستاری
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
استادیار
34796770
پرستاری
گروه کودکان
اعضای گروه کودکان
استاد
34796770
پرستاری
فضا ویرانی
گروه پرستاری داخلی جراحی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34799946
پرستاری
پریسا یاوری کیا
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
مربی
34796770
مامایی