برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بین المللی سازی

اعضای کمیته بین المللی سازی دانشکده، شیوه نامه انتخاب و شرایط عمومی

صفحات/ اعضای کمیته بین المللی سازی دانشکده، شیوه نامه انتخاب و شرایط عمومی

                           
      اعضای کمیته بین المللی سازی دانشکده، شیوه نامه انتخاب و شرایط عمومی
دوشنبه 4 دي 1396
اهداف و فرآیندهای کمیته بین المللی سازی دانشکده

صفحات/ اهداف و فرآیندهای کمیته بین المللی سازی دانشکده

                           
      اهداف و فرآیندهای کمیته بین المللی سازی دانشکده
دوشنبه 27 آذر 1396
ماموریت های خارجی مسئولین (کمیته بین المللی سازی)

صفحات/ ماموریت های خارجی مسئولین (کمیته بین المللی سازی)

                           
      ماموریت های خارجی مسئولین (کمیته بین المللی سازی)
دوشنبه 27 آذر 1396
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت (کمیته بین المللی سازی)

صفحات/ برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت (کمیته بین المللی سازی)

                           
      برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت (کمیته بین المللی سازی)
دوشنبه 27 آذر 1396
برگزاری گردهمائی های علمی (کمیته بین المللی سازی)

صفحات/ برگزاری گردهمائی های علمی (کمیته بین المللی سازی)

                           
      برگزاری گردهمائی های علمی (کمیته بین المللی سازی)
دوشنبه 27 آذر 1396
دعوت از کارشناسان خارجی و اعزام مسئولین به مجامع بین المللی

صفحات/ دعوت از کارشناسان خارجی و اعزام مسئولین به مجامع بین المللی

                           
      دعوت از کارشناسان خارجی و اعزام مسئولین به مجامع بین المللی
دوشنبه 27 آذر 1396
جذب هیات علمی وابسته و افتخاری (کمیته بین المللی سازی)

صفحات/ جذب هیات علمی وابسته و افتخاری (کمیته بین المللی سازی)

                           
      جذب هیات علمی وابسته و افتخاری (کمیته بین المللی سازی)
دوشنبه 27 آذر 1396
پذیرش دانشجوی غیر ایرانی (کمیته بین المللی سازی)

صفحات/ پذیرش دانشجوی غیر ایرانی (کمیته بین المللی سازی)

                           
      پذیرش دانشجوی غیر ایرانی (کمیته بین المللی سازی)
دوشنبه 27 آذر 1396