برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تبریک ارتقاء

تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم کبری پرون به استادیاری

مطالب/ تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم کبری پرون به استادیاری

                           
      تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم کبری پرون به استادیاری بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم کبری پرون، عضو هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی از مرتبه مربی به استادیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.
دوشنبه 19 اسفند 1398
تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار ارشتناب از استادیاری به دانشیاری

مطالب/ تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار ارشتناب از استادیاری به دانشیاری

                           
      تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار ارشتناب از استادیاری به دانشیاری بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین نامدار ارشتناب، عضو هیات علمی گروه روان پرستاری از استادیاری به دانشیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.
دوشنبه 14 مرداد 1398
تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمدحسن صاحبی حق از استادیاری به دانشیاری

مطالب/ تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمدحسن صاحبی حق از استادیاری به دانشیاری

                           
      تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمدحسن صاحبی حق از استادیاری به دانشیاری بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمدحسن صاحبی حق، عضو هیات علمی گروه پرستاری سلامت جامعه از استادیاری به دانشیاری را خدمت ایشان، خانواده محترم و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.
دوشنبه 14 مرداد 1398
تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر هادی حسنخانی به استادی

مطالب/ تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر هادی حسنخانی به استادی

                           
      تبریک ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر هادی حسنخانی به استادی بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر هادی حسنخانی، عضو هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی از دانشیاری به استادی را خدمت ایشان، خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.
دوشنبه 24 تير 1398
تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مهناز جبرئیلی به استادیاری

مطالب/ تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مهناز جبرئیلی به استادیاری

                           
      تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مهناز جبرئیلی به استادیاری بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مهناز جبرئیلی، عضو هیات علمی گروه پرستاری کودکان از مربی به استادیاری را خدمت ایشان و خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران محترم دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روزافزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.
دوشنبه 24 تير 1398
تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر اکرم قهرمانیان از استادیاری به دانشیاری

مطالب/ تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر اکرم قهرمانیان از استادیاری به دانشیاری

                           
      تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر اکرم قهرمانیان از استادیاری به دانشیاری بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر اکرم قهرمانیان، عضو هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی از استادیاری به دانشیاری را خدمت ایشان و خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران محترم دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روزافزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.
يکشنبه 29 ارديبهشت 1398
تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر سویل حکیمی از استادیاری به دانشیاری

مطالب/ تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر سویل حکیمی از استادیاری به دانشیاری

                           
      تبریک ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر سویل حکیمی از استادیاری به دانشیاری بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر سویل حکیمی، عضو هیات علمی گروه مامایی از استادیاری به دانشیاری را خدمت ایشان و خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران محترم دانشکده تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روزافزونشان را از درگاه خداوند منان خواستاریم.
پنجشنبه 25 بهمن 1397
ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مهناز شهنازی به استادیاری

مطالب/ ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مهناز شهنازی به استادیاری

                           
      ارتقاء مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مهناز شهنازی به استادیاری بدین وسیله ارتقای مرتبه علمی سرکار خانم دکتر مهناز شهنازی، عضو هیات علمی گروه مامایی از مربی به استادیاری را خدمت ایشان و خانواده محترم ایشان و کلیه همکاران محترم دانشکده تبریک ...
يکشنبه 23 ارديبهشت 1397