برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بارداری برنامه ریزی

جلسه دفاع از پایاننامه خانم نیر بایرام پور (یکشنبه 28 بهمن 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم نیر بایرام پور (یکشنبه 28 بهمن 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم نیر بایرام پور (یکشنبه 28 بهمن 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم نیر بایرام پور، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره بر سازگاری زنان با تصمیم به تداوم بارداری برنامه ریزی نشده: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...
پنجشنبه 25 بهمن 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم ندا نیک خصال (روز سه شنبه، 22 اسفند 96)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم ندا نیک خصال (روز سه شنبه، 22 اسفند 96)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم ندا نیک خصال (روز سه شنبه، 22 اسفند 96) جلسه دفاع از پایاننامه خانم ندا نیک خصال، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
شنبه 19 اسفند 1396