برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سرپرستاران

کارگاه آموزشی پرسپتورشیپ برای پرسپتورهای بخشهای بالینی

مطالب/ کارگاه آموزشی پرسپتورشیپ برای پرسپتورهای بخشهای بالینی

                           
      کارگاه آموزشی پرسپتورشیپ برای پرسپتورهای بخشهای بالینی کارگاه آموزشی پرسپتورشیپ با حضور ریاست دانشکده پرستاری و مامایی تبریز، اتندهای پرستاری مرکز آموزشی درمانی سینا، مدیر خدمات پرستاری و سوپروایزرهای آموزشی و بالینی و سرپرستاران ...
پنجشنبه 18 مرداد 1397