برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با رابط امور نماز

معرفی جناب آقای امیر عزیزی بعنوان رابط در امور نماز دانشکده

مطالب/ معرفی جناب آقای امیر عزیزی بعنوان رابط در امور نماز دانشکده

                           
      معرفی جناب آقای امیر عزیزی بعنوان رابط در امور نماز دانشکده بر اساس اعلام جناب آقای دکتر قهرمان شیرزاد، معاون اداری و مالی دانشکده، جناب آقای امیر عزیزی کارمند پیمانی شاغل در این واحد بعنوان نماینده رابط امور نماز دانشکده بحضور معرفی گردید.
دوشنبه 15 بهمن 1397