برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اجرای دستورالعمل حمایتی

جلسه دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (شنبه 11 آبان 98)

مطالب/ جلسه دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (شنبه 11 آبان 98)

                           
      جلسه دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری (شنبه 11 آبان 98) جلسه دفاع از رساله دکترای خانم سولماز قنبری، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «تدوین و اجرای دستورالعمل حمایتی برای بهبود تجارب زایمان در زنان در بیمارستانهای دانشگاهی و خصوصی شهر تبریز: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» ...
شنبه 11 آبان 1398
جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایاننامه دکترای خانم سولماز قنبری (چهارشنبه 17 بهمن 97)

مطالب/ جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایاننامه دکترای خانم سولماز قنبری (چهارشنبه 17 بهمن 97)

                           
      جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایاننامه دکترای خانم سولماز قنبری (چهارشنبه 17 بهمن 97) جلسه ارائه گزارش شش ماهه از مراحل پیشرفت کار پایاننامه دکترای خانم سولماز قنبری، دانشجوی دکترای مامایی تحت عنوان «تدوین و اجرای دستورالعمل حمایتی برای بهبود تجارب زایمان در زنان نخست زا در بیمارستانهای دانشگاهی و خصوصی شهر تبریز: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی» روز  چهار شنبه ...
چهارشنبه 17 بهمن 1397