برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر کبری حمدی

جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه دیبا (دوشنبه 24 شهریور 99)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه دیبا (دوشنبه 24 شهریور 99)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه دیبا (دوشنبه 24 شهریور 99) جلسه دفاع از پایاننامه خانم فاطمه دیبا، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «ارتباط شاخص التهابی رژیم غذایی و برخی فاکتورهای التهابی سرمی با نتایج باروری در زنان نابارور تحت درمان با IVF » ...
يکشنبه 23 شهريور 1399
جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریده گلشانی (شنبه 19 بهمن 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریده گلشانی (شنبه 19 بهمن 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریده گلشانی (شنبه 19 بهمن 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم فریده گلشانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «تاثیر مشاوره با رویکرد شناختی رفتاری بر استرس ادراک شده زنان باردار با سابقه ناباروری اولیه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده» ...
شنبه 19 بهمن 1398
چکیده فارسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی

صفحات/ چکیده فارسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی

                           
      چکیده فارسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی
دوشنبه 13 آبان 1398
چکیده انگلیسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی

صفحات/ چکیده انگلیسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی

                           
      چکیده انگلیسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی
دوشنبه 13 آبان 1398
چکیده فارسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی

صفحات/ چکیده فارسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی

                           
      چکیده فارسی پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی
دوشنبه 13 آبان 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی (یکشنبه 3 شهریور 98)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی (یکشنبه 3 شهریور 98)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی (یکشنبه 3 شهریور 98) جلسه دفاع از پایاننامه خانم مهرانگیز دلخرمی، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «مقایسۀ سطح سرمی سلنیوم و فعالیّت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در زنان بارورِ سالم با زنان نابارورِ مبتلا به عدم کفایت زودرس تخمدان: یک مطالعۀ مورد-شاهدی» ...
شنبه 2 شهريور 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم سیما ثناگو (دوشنبه 1 بهمن 97)

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم سیما ثناگو (دوشنبه 1 بهمن 97)

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم سیما ثناگو (دوشنبه 1 بهمن 97) جلسه دفاع از پایاننامه خانم سیما ثناگو، دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی تحت عنوان «مقایسه تاثیر عصاره میوه خرنوب و ویتامین E بر پارامترهای مایع منی در مردان نابارور بدون علت: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه سو کور» ...
يکشنبه 30 دي 1397