برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییSchool of Nursing & Midwifery

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با شورای آموزشی

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ شانزدهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      شانزدهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه شماره 16 شورای آموزشی دانشکده در سال 94؛ روز شنبه مورخه 21 شهریور
پنجشنبه 19 شهريور 1394
چهاردهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ چهاردهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      چهاردهمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه شماره 14 شورای آموزشی دانشکده در سال 94؛ روز شنبه مورخه 7 شهریور
شنبه 7 شهريور 1394
دستور جلسه شماره 10 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ دستور جلسه شماره 10 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      دستور جلسه شماره 10 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه شماره 10 شورای آموزشی دانشکده در سال 94؛ روز شنبه مورخه 20 تیر
پنجشنبه 18 تير 1394
طرح پایلوت استفاده از دستیار آموزشی در آموزش دانشجویان پرستاری: ارتقاء فرآیندهای آموزش بالینی

مطالب/ طرح پایلوت استفاده از دستیار آموزشی در آموزش دانشجویان پرستاری: ارتقاء فرآیندهای آموزش بالینی

                           
      طرح پایلوت استفاده از دستیار آموزشی در آموزش دانشجویان پرستاری: ارتقاء فرآیندهای آموزش بالینی زمان: پنج شنبه؛ رأس ساعت 10 ؛ مکان: (شورای آموزشی گروه داخلی جراحی) سالن کنفرانس دانشکده
چهارشنبه 17 تير 1394
دستور جلسه شماره 9 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ دستور جلسه شماره 9 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      دستور جلسه شماره 9 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه شماره 9 شورای آموزشی دانشکده در سال 94؛ روز شنبه مورخه 13 تیر
پنجشنبه 11 تير 1394
دستور جلسه شماره 8 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ دستور جلسه شماره 8 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      دستور جلسه شماره 8 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه شماره 8 شورای آموزشی دانشکده در سال 94؛ روز شنبه مورخه 6 تیر
پنجشنبه 4 تير 1394
دستور جلسه شماره 7 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ دستور جلسه شماره 7 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      دستور جلسه شماره 7 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه شماره 7 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 ؛ روز شنبه مورخه 30 خرداد
پنجشنبه 28 خرداد 1394
دستور جلسه شماره 6 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ دستور جلسه شماره 6 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      دستور جلسه شماره 6 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه شماره 6 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 ؛ روز شنبه مورخه 16 خرداد
سه شنبه 12 خرداد 1394
دستور جلسه شماره 5 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ دستور جلسه شماره 5 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      دستور جلسه شماره 5 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه شماره 5 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 ؛ روز شنبه مورخه 9خرداد
پنجشنبه 7 خرداد 1394
دستور جلسه شماره 4 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

مطالب/ دستور جلسه شماره 4 شورای آموزشی دانشکده در سال 94

                           
      دستور جلسه شماره 4 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 دستور جلسه شماره 4 شورای آموزشی دانشکده در سال 94 ؛ روز شنبه مورخه 19 اردیبهشت
شنبه 19 ارديبهشت 1394