برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با شورای تحصیلات تکمیلی

چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

مطالب/ چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

                           
      چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 روز یکشنبه مورخه 13 خرداد 97، چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار خواهد گردید.
شنبه 12 خرداد 1397
سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

مطالب/ سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

                           
      سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 روز یکشنبه مورخه 30 اردیبهشت 97، سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار خواهد گردید.
شنبه 29 ارديبهشت 1397
دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

مطالب/ دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

                           
      دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 روز یکشنبه مورخه 9 اردیبهشت 97، دومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار خواهد گردید.
شنبه 8 ارديبهشت 1397
اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

مطالب/ اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97

                           
      اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 97 روز یکشنبه مورخه 19 فروردین 97، اولین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار خواهد گردید.
پنجشنبه 16 فروردين 1397
هجدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96

مطالب/ هجدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96

                           
      هجدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96 دستورجلسه هجدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96؛ یکشنبه 20 اسفند
پنجشنبه 17 اسفند 1396
شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96

مطالب/ شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96

                           
      شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96 دستور جلسه شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96؛ دوشنبه 30 بهمن
دوشنبه 30 بهمن 1396
سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96

مطالب/ سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96

                           
      سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96 دستور جلسه سومین شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 96؛ پنجشنبه مورخه 12 مرداد
چهارشنبه 11 مرداد 1396
هفدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95

مطالب/ هفدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95

                           
      هفدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95 دستور جلسه هفدهمین شورای تحصیلات تکمیلی در سال 95؛ روز شنبه مورخه 18 دی
يکشنبه 19 دي 1395
شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95

مطالب/ شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95

                           
      شانزدهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95 دستور جلسه شانزدهمین شورای تحصیلات تکمیلی در سال 95؛ روز شنبه مورخه 11 دی
شنبه 11 دي 1395
جلسه شماره 4 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95

مطالب/ جلسه شماره 4 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95

                           
      جلسه شماره 4 شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95 دستور جلسه چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در سال 95؛ روز شنبه مورخه 26 تیر
چهارشنبه 23 تير 1395