برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نیمسال اول 95-94

 امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 2 (نیمسال اول 95-94)

صفحات/ امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 2 (نیمسال اول 95-94)

                           
       امتحانات پایان ترم کارشناسی پرستاری ترم 2 (نیمسال اول 95-94)
يکشنبه 9 خرداد 1395
امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد کودکان ترم 1 (نیمسال اول 95-94)

صفحات/ امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد کودکان ترم 1 (نیمسال اول 95-94)

                           
      امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد کودکان ترم 1 (نیمسال اول 95-94)
يکشنبه 9 خرداد 1395
امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ترم 1 (نیمسال اول 95-94)

صفحات/ امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ترم 1 (نیمسال اول 95-94)

                           
      امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ترم 1 (نیمسال اول 95-94)
يکشنبه 9 خرداد 1395
 امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ترم 1 (نیمسال اول 95-94)

صفحات/ امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ترم 1 (نیمسال اول 95-94)

                           
       امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ترم 1 (نیمسال اول 95-94)
يکشنبه 9 خرداد 1395
 امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ترم 3 (نیمسال اول 95-94)

صفحات/ امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ترم 3 (نیمسال اول 95-94)

                           
       امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ترم 3 (نیمسال اول 95-94)
يکشنبه 9 خرداد 1395
 امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری نوزادان ترم 3 (نیمسال اول 95-94)

صفحات/ امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری نوزادان ترم 3 (نیمسال اول 95-94)

                           
       امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری نوزادان ترم 3 (نیمسال اول 95-94)
يکشنبه 9 خرداد 1395
امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ترم 3 (نیمسال اول 95-94)

صفحات/ امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ترم 3 (نیمسال اول 95-94)

                           
      امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه ترم 3 (نیمسال اول 95-94)
يکشنبه 9 خرداد 1395
برنامه امتحانات نیمسال اول 95-94

صفحات/ برنامه امتحانات نیمسال اول 95-94

                           
      برنامه امتحانات نیمسال اول 95-94
دوشنبه 3 خرداد 1395
برنامه کلاسی کارشناسی پرستاری (نیمسال اول 95-1394)

صفحات/ برنامه کلاسی کارشناسی پرستاری (نیمسال اول 95-1394)

                           
      برنامه کلاسی کارشناسی پرستاری (نیمسال اول 95-1394)
دوشنبه 9 شهريور 1394
برنامه کلاسی کارشناسی مامایی (نیمسال اول 95-1394)

صفحات/ برنامه کلاسی کارشناسی مامایی (نیمسال اول 95-1394)

                           
      برنامه کلاسی کارشناسی مامایی (نیمسال اول 95-1394)
دوشنبه 9 شهريور 1394