برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

پرونده دروس کارشناسی ارشد بهداشت باروری

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: مامایی
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی-عمومی (گرایش بهداشت باروری) / ترم 1
ردیف کد درس نام درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 14198808 آمار حیاتی پیشرفته و تحلیل آماری   تخصصی اجباری 1 1     2 -
2 14198809 روش تحقیق طرح دوره نخصصی اجباری 2       2 آمار حیاتی
3 14198812 مشاوره وراهنمایی در مامایی و بهداشت باروری   تخصصی اجباری 1.5 0.5     2 -
4 14198802 فیزیوپاتولوژی در مامایی   جبرانی 2       2  
5 14198803 کارآموزی فیزیوپاتولوژی   جبرانی     1   1  
6 14198810 روشها و فنون تدریس و تمرین تدریس   تخصصی  اجباری 1.5 0.5     2  
7 14198846 زبان تخصصی     2       2  
8 14198805 کاربرد کامپیوتر در علوم پزشکی طرح دوره جبرانی 1 1     2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 15  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی- گرایش بهداشت باروری / ترم 2
ردیف کد درس نام درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 14198811 طرح و برنامه ریزی درسی و طراحی و ارزشیابی سیستم آموزشی   تخصصی الزامی 2       2 روشها و فنون تدریس
2 14198847 زبان تخصصی 2 طرح دوره   2       2  
3 14198815 بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی 1   تخصصی الزامی 2       2  
4 14198814 شناخت نوزادان نیازمند مراقبتهای ویژه (نظری)  (عملی)   تخصصی الزامی 1   1   2  
5 14198801 سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی   تخصصی جبرانی 0.5 0.5     1  
6 14198813 سمینار در تحقیق طرح دوره تخصصی الزامی 0.5 1.5     2 آمار حیاتی
7 14198807 تئوریها و مدلهای مامایی و بهداشتی طرح دوره تخصصی جبرانی 2       2  
8 14198820 بهداشت باروری 1: بهداشت باروری و حقوق آن   تخصصی اختیاری 1       1  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 14   
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی- گرایش بهداشت باروری / ترم 3
ردیف کد درس نام درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 14198848 اصول مقاله نویسی به زبان انگلیسی طرح دوره   2       2  
2 14198821 بهداشت باروری 2: بهداشت مادر و کودک طرح دوره تخصصی اختیاری 1.5   0.5   2 بهداشت 1
3 14198824 بیماریهای کودکان و مسائل کودکان استثنایی
(دکتر حسن پور(دکتر سیدین)
(
دکتر نعمتی)
  تخصصی اختیاری 1.5   0.5   2 نوزادان
4 14198825 بیماریهای ارثی و مشاوره ژنتیک   تخصصی اختیاری 0.5   0.5   1  
5 14198845 پایان نامه - پایان نامه       6 6 آمار و روش تحقیق
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 13  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مامایی- گرایش بهداشت باروری / ترم 4
ردیف کد درس نام درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 14198804 جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی زنان   تخصصی جبرانی 2       2  
2 14198806 روانشناسی زن و خانواده طرح دوره تخصصی جبرانی 1       1  
3 14198822 بهداشت باروری 3:اپیدمیولوژی خانواده و جامعه   تخصصی اختیاری 1.5 0.5     2  
4 14198823 بهداشت  باروری 4:برنامه ریزی و مدیریت بهینه سازی سیستمها در بهداشت باروری مادر و کودک طرح دوره تخصصی اختیاری 1   1   2 بهداشت 1 . 2 .3
5 14198845 پایان نامه - پایان نامه       6 6  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 13  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه ششم تير 1397
  • ساعت 10:10
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه پنجم شهريور 1398
  • ساعت 10:10
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh