برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

کمیته دانش پژوهشی/جشنواره آموزشی شهید مطهری

دانش پژوهی آموزشی:
در این آیین نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی علاوه بر ذکر شرایط عمومی برای ارتقای مرتبه، شامل داشتن گواهینامه کارگاههای روش های آموزش و پژوهش، تسلط به زبان های خارجی و کار با رایانه و صلاحیت اخلاقی، به ذکر جزییات فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی پرداخته شده است. آنچه در بند 6 از ماده 2 بعنوان یکی از فعالیتهای آموزشی به آن اشاره شده است، بند مربوط به دانش پژوهی آموزشی است که اعضاء هیئت علمی می توانند حداکثر تا 50 درصد امتیـاز لازم اعـم از شرطی و غیر شرطی مورد نیاز جهت ارتقاء را از بند مذکور دریافت نمایند.

فعالیت های اصلی آموزش شامل چه مواردی می شوند؟
1. برنامه ریزی آموزشی Curriculum Development
2. تدریس Teaching
3. مشاوره و راهنمایی تحصیلی Mentoring and Advising
4. مدیریت و رهبری آموزشی Educational Leadership and administration
5. ارزیابی فراگیران Learners' Assessment
 
ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی: Assessing Scholarship of Teaching
Glassik در سال 2000 معیارهایی را برای ارزیابی فالیت های دانش پژوهی آموزشی پیشنهاد کرد که در آیین نامه ارتقاء نیز فعالیت های دانش پژوهی آموزشی بر اساس همین معیارها سنجش می شوند. این 6 معیار به قرار زیرند:
- اهداف روشن و واضح
- آمادگی و مطالعه کافی
- روش های مناسب
- نتایج قابل توجه
- ارتباط موثر
- نقد بازتابی

سوالاتی که باید در هر مورد در بررسی فعالیت دانش پژوهی پرسیده شود:
1. اهداف واضح و روشن:
- آیا هدف مشخص است؟
- آیا اهداف واقعی، قابل دسترسی و قابل سنجش هستند؟
- آیا سوالات مهم در عرصه مورد نظر پرسیده شده اند؟
- آیا اهداف و دستاوردهای فعالیت یا فرآیندهای آموزشی مورد نظر و منافع آن برای جمعیت هدف بیان شده است؟
- آیا اهداف و دستاوردها با نقش و وظایف فراگیران، عضو هیئت علمی و موسسه آموزشی همخوانی دارد؟
 
2. آمادگی و مطالعه کافی:
- آیا از منابع و سوابق و مطالعات قبلی به خوبی استفاده شده است؟
- از مواد آموزشی متناسب از نظر تعداد و سطح برای نیل به اهداف استفاده شده است؟
 
3. روش های مناسب:
 - آیا روشهای بکار گرفته شده، متناسب با اهداف هستند؟
- آیا روشهای انتخابی به طور اثربخشی بکار رفته است؟
 
 
4. نتایج قابل ملاحظه:
- آیا به اهداف رسیده است؟
- آیا فعالیت انجام شده منجر به گشودن عرصه های بیشتر در همان زمینه برای فعالیت های بعدی شده است؟
 
5. ارائه موثر
- آیا برای ارائه از یک الگوی مناسب استفاده شده است؟
- آیا با مخاطبین ارتباط درستی برقرار شده است؟
- آیا پیام واضح ارائه شده است؟
 
 
6. نقد بازتابی
- آیا کار خود را نقادانه ارزشیابی کرده است؟
- آیا برای این نقد از شواهد مناسب استفاده کرده است؟
- آیا فعالیت را در معرض نقد دیگران قرار داده است؟
 
 مقایسه معیارهای ارزیابی دانش پژوهی در حیطه آموزش و پژوهش:
از آنجاییکه اکثر اعضای هیئت علمی با معیارهای ارزیابی و داوری طرح های پژوهشی و مقالات آشنایی دارند در جدول زیر معیار های Glassik در فعالیت های آموزشی و پژوهشی با هم آورده شده که تفاوت آنها و نحوه اعمال معیارها واضح تر گردد:

 
معیار Glassik پژوهش آموزش

اهداف واضح و روشن

روشنی و وضوح فرضیات،
اهداف و اهمیت سوالات پژوهشی

اهداف آموزشی واضح ، قابل اندازه گیری و قابل دستیابی

آمادگی کافی

جستجوی کافی،
زمینه مطالعاتی قوی،
استفاده درست از منابع

دانش به روز، استفاده از منابع علمی بر اساس اهداف

روش های مناسب

روش کار پاسخگوی
هداف و سوالات باشد

استفاده از روش های تدریس متناسب با اهداف
استفاده از روش های ارزیبای متناسب با دستاوردها

نتایج قابل توجه

آزمون فرضیات و
رد یا قبول آنها

سنجش کیفیت/اثربخشی آموزش و نشان دادن رسیدن به اهداف آموزشی

ارائه اثربخش

انتشار در مجلات
یا ارائه در کنگره

نتایج یا فرآیند آموزشی را در دسترس استفاده و نقد همکاران قرار دادن

نقد بازتابی

بازتاب انتقادی بر نتایج خود برای هدایت سایر پژوهش های مرتبط

تحلیل انتقادی فعالیت آموزشی که منجر به ارتقای آموزش و تغییر در آن شود
 
نکته 
مستندات ارائه شده علاوه بر ذکر اهداف، آمادگی کافی و مطالعات بررسی شده، ارائه روش های مناسب و نتایج باید دارای شواهدی مبنی بر تعامل با جامعه آموزش علوم پزشکی باشد. مصادیق این تعامل عبارتند از: برگزاری کارگاه  یا ایراد سخنرانی در مورد نتایج فعالیت آموزشی یا محصول آن، ارائه در کنگره های علمی، جشنواره های آموزشی، دعوت از مدرس برای ارائه فعالیت در سایر بخش ها و دانشکده ها و دانشگاه ها، انتشار در مجلات و ثبت در وب سایت های مرتبط: AAMC ,Med ED Porta

 
شیوه نامه انتخاب اعضاء کمیته دانش پژوهی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
1. رئیس: رئیس دانشکده و معاون آموزشی به نیابت از رئیس دانشکده
2. دبیر: مسئول دفتر توسعه
3. دو نفر از صاحب نظران و کارشناسان دانشکده به پیشنهاد مسئول EDO و تأیید رئیس دانشکده
4. امکان دعوت از مدیران گروههای آموزشی و سایر صاحب نظران حسب مورد و بدون حق رأی
5. یک نفر از اعضای هیات علمی (جوان) جهت امور اجرائی و توسعه ای کمیته

شرایط عمومی افراد مندرج در بند (3)

1. ترجیحاً 5 سال سابقه کار به عنوان عضو هیات علمی
2. التزام به رعایت اصول اخلاق در داوری
3. آشنایی با دانش آموزش علوم پزشکی/داشتن سابقه برجسته آموزشی
4. ترجیحاً داشتن رتبه دانشیاری یا استادی
5. داشتن حداقل 2 دانش پژوهی امتیازدار و کسب مقام در جشنواره آموزشی در زمینه دانش پژوهی


شرح وظایف بند (5)
الف. هماهنگی بخش سایت IT
ب. اطلاع رسانی در مورد دانش پژوهی
ج. چگونگی امتیازآوری و تهیه خط مشی ها
د. کمک در برگزاری کارگاه دانش پژوهی
ه. امور اجرایی کمیته دانش پژوهی  


اعضای کمیته دانش پژوهی
1. جناب آقای دکتر وحید زمان زاده/ رییس کمیته
2. جناب آقای دکتر فریبرز روشنگر/ معاون آموزشی دانشکده/ جانشین رئیسه کمیته
3. سرکار خانم دکتر فرانک جبارزاده/ مسئول محترم دفتر توسعه دانشکده/ دبیر کمیته
4. سرکار خانم دکتر لیلا ولیزاده/ عضو هیات علمی گروه کودکان/ عضو اصلی کمیته
5. سرکار خانم دکتر مژگان لطفی/ عضو هیات علمی گروه داخلی جراحی/ عضو اصلی کمیته
6. سرکار خانم الناز اصغری/ عضو محترم هیأت آموزشی/ مسئول اجرائی و توسعه ای کمیته

 
کارگاه های برگزار شده

آیین نامه دانش پژوهی

آشنایی با فعالیت دانش پژوهی

شفاف سازی نقش ها و وظایف اعضاء

دریافت فایل دانش پژوهی

شیوه نامه دانش پژوهی


فرم طرح پیشنهادی دانش پژوهی قبل از اجرا (قبل از ثبت در سامانه)

فرآیند ثبت فرآیندهای دانش پژوهی در دانشکده

فرم مشاوره فرآیندهای آموزشی

نمودار روند پیشرفت فعالیتهای دانش پژوهی مطرح شده در کمیته


لینک درسی به فرم های لازم جهت ارسال فرآیند به جشنواره شهید مطهری (اینجا را کلیک نمائید)

بسته آشنایی با فعالیت دانش­ پژوهی و نحوه ثبت در سامانه مربوطه (اینجا را کلیک نمائید)

 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه نهم آبان 1390
  • ساعت 10:13
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه هشتم اسفند 1397
  • ساعت 10:13
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh