برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلي و جراحي (1370)

 

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

12

1

 

نام و نام خانوادگی: آنی آساطور مارکوسیان

تاریخ فارغ التحصیلی: 13/12/73

عنوان پایان نامه: بررسي رابطه تصوير ذهني از جسم خويش با روابط خانوادگي و اجتماعي زنان ماستكتومي شده مراجعه­ كننده به مراكز درماني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شهر تهران, سال 1373

استاد راهنما: ژاسمن شاه نظریان مشاور پایان نامه: نعیمه سید فاطمی- دکتر کاظم نژاد

مشاهده چکیده پایان نامه

 

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

13

2

 

نام و نام خانوادگی: نسرین بهرامی نژاد

تاریخ فارغ التحصیلی: 13/11/73

عنوان پایان نامه: بررسي عوامل تنش ­زا و نحوه مقابله بيماران تحت درمان با همودياليز در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز، 1373

استاد راهنما: مهین یزدانی زنوز          مشاور پایان نامه: فریده عطار پارسائی- سعید دستگیری

مشاهده چکیده پایان نامه

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

14

3

 

نام و نام خانوادگی: سیما لک دیزجی

تاریخ فارغ التحصیلی: 18/12/73

ایمیل: lakdizajee@ tbzmed.ac.ir

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير وضعيت بر ميزان اشباع اكسيژن خون شرياني در بيماران با ضايعات يكطرفه ريوي بستري در بيمارستان امام خميني شهر تبريز، 1373

استاد راهنما: وجیهه ارتقائی         مشاور پایان نامه: فریده عطار پارسائی- سعید دستگیری

مشاهده چکیده پایان نامه

 

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

15

4

 

نام و نام خانوادگی: فرحناز عبداله زاده

تاریخ فارغ التحصیلی: 27/11/73

ایمیل: abodollahzadehf@ tbzmed.ac.ir

عنوان پایان نامه: تاثير آموزش بر ميزان آگاهي افراد بالاتر از 50 سال در مورد سرطان كولوركتال در شهر تبريز، 1373

استاد راهنما: وجیهه ارتقائی          مشاور پایان نامه: سهیلا آستانگی- سعید دستگیری

مشاهده چکیده پایان نامه

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

16

5

 

نام و نام خانوادگی: افرا مهرایی

تاریخ فارغ التحصیلی: 18/12/73

عنوان پایان نامه: بررسي دانش و نگرش پرستاران نسبت به كنترل درد در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز، 1373

استاد راهنما: مهین یزدانی زنوز             مشاور پایان نامه: فریده عطار پارسائی- دکتر اصغر حمیدی

مشاهده چکیده پایان نامه

 

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

17

6

 

نام و نام خانوادگی: مژگان بهشید

تاریخ فارغ التحصیلی: 25/12/73

ایمیل: behshidm@tbzmed.ac.ir

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران بيماران مبتلا به كاتاراكت در مورد مراقبت از خود پس از عمل جراحي در بيمارستانهاي چشم وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز. سال 1373.

استاد راهنما: سهیلا آستانگی مشاور پایان نامه: فریده عطار پارسائی- دکتر اصغر حمیدی

مشاهده چکیده پایان نامه

 

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

18

7

 

نام و نام خانوادگی: افخم ورقائی پایدار

تاریخ فارغ التحصیلی: 13/12/73

عنوان پایان نامه: بررسي نحوه بكارگيري اصول سوندگذاري بيماران توسط كادر پرستاري بخشهاي مختلف بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز, سال 1373.

استاد راهنما: سهیلا آستانگی             مشاور پایان نامه: وجیهه ارتقائی- سعید دستگیری

مشاهده چکیده پایان نامه

 
 

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

19

8

 

نام و نام خانوادگی: امیر صید افکن

تاریخ فارغ التحصیلی: 3/4/74

عنوان پایان نامه: بررسي عوامل موثر در انگيزش پرستاران جهت شركت در برنامه ­هاي آموزشي حين خدمت بيمارستانهاي تابعه معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي شهر تهران

استاد راهنما: وجیهه ارتقائی          مشاور پایان نامه: نعیمه سید فاطمی- اصغر حمیدی

مشاهده چکیده پایان نامه

 
 

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

20

9

 

نام و نام خانوادگی: سیما مقدسیان

تاریخ فارغ التحصیلی: 4/4/74

ایمیل: s_moghaddasian@tbzmed.ac.ir

عنوان پایان نامه: بررسي تأثير شيوه آموزشي طرح مسئله در يادگيري باليني دانشجويان ترم ششم پرستاري در بخش داخلي بيمارستان شهيد قاضي طباطبايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، سال 1373

استاد راهنما: صدیقه صادقی خامنه            مشاور پایان نامه: دکتر اسکندر فتحی آذر- دکتر اصغر حمیدی

مشاهده چکیده پایان نامه

 

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

21

10

 

نام و نام خانوادگی: محمد فتحی

تاریخ فارغ التحصیلی: 20/4/74

عنوان پایان نامه: بررسي تأثير آموزش بر ميزان آگاهي مادران غيرشاغل در مورد سل ريه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان سقز، 1373

استاد راهنما: صدیقه صادقی خامنه             مشاور پایان نامه: دکتر اصغر حمیدی

مشاهده چکیده پایان نامه

 

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

22

11

 

نام و نام خانوادگی: جهانگیر رضایی

تاریخ فارغ التحصیلی: 4/7/74

عنوان پایان نامه: بررسي كيفيت مراقبت زخمهاي جراحي در بخشهاي جراحي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر كرمانشاه و سندج, سال 1373

استاد راهنما: عیسی محمدی             مشاور پایان نامه: فضل اله احمدی- منصور رضائی

مشاهده چکیده پایان نامه

 

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

23

12

 

نام و نام خانوادگی: مریم محمد حسینی اصل

تاریخ فارغ التحصیلی: 23/6/74

عنوان پایان نامه: بررسي عوامل موثر در پذيرش داروئي بيماران با افزايش فشارخون مراجعه ­كننده به درمانگاههاي داخلي مركزآموزشي درماني امام خميني تبريز، سال 1373

استاد راهنما: فریده عطار پارسائی              مشاور پایان نامه: نعیمه سید فاطمی- سعید دستگیری

مشاهده چکیده پایان نامه

 

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

24

13

 

نام و نام خانوادگی: کبری پرون

تاریخ فارغ التحصیلی: 13/7/74

ایمیل: parvank@tbzmed.ac.ir

عنوان پایان نامه: بررسي ميزان بروز اشتباهات دارويي كادر پرستاري بخشهاي داخلي يكي از بيمارستانهاي آموزشي شهر تبريز، سال 1373

استاد راهنما: فریده عطار پارسائی            مشاور پایان نامه: نعیمه سید فاطمی- سعید دستگیری

مشاهده چکیده پایان نامه

 

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

25

14

 

نام و نام خانوادگی: مارلین اردلان

تاریخ فارغ التحصیلی: 27/7/74

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير تمرينات تنفسي در پيشگيري از اختلالات تنفسي در بيماران تحت اعمال جراحي قفسه سينه بستري در مركز درماني حضرت رسول سنندج, سال 74 – 1373

استاد راهنما: زهرا مهدوی              مشاور پایان نامه: دکتر محمد نقشبندی- دکتر احمد قاضی زاده

مشاهده چکیده پایان نامه

 

ردیف در کل

ردیف در سال

کارشناسی ارشد رشته پرستاری (داخلي و جراحي)

26

15

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا محجل اقدم

تاریخ فارغ التحصیلی: 13/7/74

ایمیل: mohajjela@tbzmed.ac.ir

عنوان پایان نامه: بررسي تاثير مدت زمان ساكشن لوله داخل ناي بر ميزان اشباع اكسيژن خون شرياني در بيماران بخش مراقبتهاي ويژه مركز آموزشي درماني امام خميني، 1374

استاد راهنما: وجیهه ارتقائی                مشاور پایان نامه: دکتر محمد اصغری- دکتر اصغر حمیدی

مشاهده چکیده پایان نامه

  • نوشته شده
  • در يکشنبه سی ام مرداد 1390
  • ساعت 11:02
  • توسط اسمعیل رایگان
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه بیست و هفتم آذر 1397
  • ساعت 11:02
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید : 2910
نظرات شما
captcha refresh