برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

پرونده و آرایش دروس کارشناسی پرستاری (95-93)

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: پرستاری
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی رشته پرستاری/نیمسال اول

ردیف کد و سرفصل دروس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 11109316 اصول و مهارتهاي پرستاري
(نظری / عملی)
  تخصصی 2.5 1.5 -   4  
2 11109312 روانشناسي فردی و اجتماعی طرح دوره تخصصی 2 - -   2  
3 11109304 بيوشيمي طرح دوره پایه 1 0.5 -   1.5  
4 11109302 فيزيولوژي   پایه 2.5 0.5 -   3  
5 11109301 تشريح   پایه 1.5 0.5 -   2  
6 11109305 میکروب شناسی طرح دوره پایه 1 0.5 -   1.5  
7 11109306 انگل شناسی و قارچ شناسی (واحد نظری)
عملی
  پایه 1 0.5 _   1.5  
8 1000106 تفسیر موضوعی قرآن   عمومی 2 - -   2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 17.5  
*منظور از نوع درس:  مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری  وتخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
کارگاه مهارتهای ارتباطی با مددجو و خانواده 4 ساعت
 
 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی رشته پرستاری/نیمسال دوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 11109313 داروشناسي   تخصصی 2 - -   2 تشريح 11109301، فيزيولوژي 11109302، بيوشيمي 11109304، میکروب شناسی 11109305، انگل شناسی 11109306
2 11109321 بررسي وضعيت سلامت   تخصصی 0.5 0.5 -   1 فیزیولوژی 11109302
3 11109324 مفاهیم پایه پرستاری طرح دوره  تخصصی 2 - -   2 اصول و مهارتهای پرستاری 11109316
4 11109310 تغذيه و تغذيه درماني   تخصصی 1.5 - -   1.5 بيوشيمي 11109304
5 1000101 اندیشه اسلامی (1)   عمومی 2 - -   2  
6 10000104 تربيت بدني (1)   عمومی - 1 -   1  
7 1000111 زبان عمومی   عمومی 3 - -   3  
8 1000110 ادبیات فارسی   عمومی 3 _ _   3  
9 11109309 فناوری اطلاعات (نظری) / عملی   پایه 0.5 0.5 -   1  
10 11109317 اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای   تخصصی 1 0.5 -   1.5  
11 11109336 كارآموزي اصول و مهارتهاي پرستاري   کارآموزی - - 1   1  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 19  
*منظور از نوع درس:  مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود
کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان 3 روزه
 
 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی رشته پرستاری/نیمسال سوم
ردیف کد و سرفصل
درس
نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 11109322 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد   تخصصی 2.5 - -   2.5 داروشناسی 11109313، فرآیند آموزش به بیمار 11109315
2 11109319 پرستاری سلامت جامعه  طرح دوره تخصصی 1.5 _ _   1.5  
3 11109325 پرستاری بزرگسالان/سالمندان(1)
اختلال سیستم حرکتی
  تخصصی 3 - -   3 تشريح 11109301، فيزيولوژي 11109302، بيوشيمي 11109304، میکروب شناسی 11109305، انگل شناسی 11109306، تغذیه و تغذیه درمانی 11109310 ،مفاهیم پایه پرستاری 11109324
4 11109311 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با
بیماریهای شایع در ایران
  تخصصی 1 - -   1  
5 11109303 ژنتیک و ايمنولوژي   پایه 1.5 0.5 -   2 فيزيولوژي  11109302
6 1000103 اخلاق اسلامي- مبانی و مفاهیم   عمومی 2 - -   2  
7 11109333 پرستاری بهداشت روان طرح دوره تخصصی 2 - -   2 روانشناسي فردی و اجتماعي  11109312
8 10000110 تربيت بدني (2)   عمومی _ 1 _   1 تربيت بدني (1) 10000104
9 11109315 فرآیند آموزش به بیمار طرح دوره تخصصی 0.5 0.5     1  
10 1000109 دانش خانواده و جمعیت   عمومی 2 - -   2  
11 11109346 کارآموزی فارماکولوژی   کارآموزی     1   1  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 19  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
کارگاه ایمنی مددجو 4 ساعت
 
 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی رشته پرستاری/نیمسال چهارم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 11109331 پرستاری کودک سالم طرح دوره تخصصی 1.5 0.5 _   2 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 11109322
2 11109334 پرستاری بیماریهای روان   تخصصی 2 - -   2 پرستاری بهداشت روان  11109333
3 11109326 پرستاری بزرگسالان/سالمندان(2)
تنفس / زنان
  تخصصی 3 _ _   3 داروشناسی 11109313، پرستاری بزرگسالان/ سالمندان (1) 11109325
4 11109323 پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد   تخصصی 2 _ _   2 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 11109322
5 1000105 تاريخ تحلیلی صدر اسلام   عمومی 2 _ _   2  
6 11109318 پرستاری سلامت فرد و خانواده طرح دوره تخصصی 1.5 _ _   1.5  
7 11109307 آمار حیاتی مقدماتی نظری / عملی   پایه 0.5 0.5     1  
8 11109308 تحقیق در پرستاری   پایه 1 0.5     1.5  
9 11109339 كارآموزي پرستاری بزرگسالان/ سالمندان (1)   کارآموزی _ _ 2   2  
10 11109337 کارآموزی بهداشت مادر و نوزاد   کارآموزی _ _ 2   2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 19  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
کارگاه مهارتهای زندگی (Life Style) 4 ساعت
 
 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی رشته پرستاری/نیمسال پنجم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 11109332 پرستاری بیماریهای كودكان طرح دوره تخصصی 3 - -   3 پرستاری کودک سالم 11109331
2 11109320 پرستاری و بهداشت محیط طرح دوره تخصصی 1 - -   1  
3 11109314 زبان تخصصي   تخصصی 2 - -   2 زبان عمومي 15000133
4 11109327 پرستاری بزرگسالان/سالمندان (3)
پوست / سوختگی / چشم / اعصاب

بیماریهای عفونی واگیردار و غیر واگیر
اختلالات متابولیکی/غدد
  تخصصی 4 - -   4 پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2) 11109326
5 11109328 مراقبتهای پرستاری در منزل
خانم ویرانی / دکتر روشنگر / دکتر شهبازی
  تخصصی 1.5 0.5     2 پرستاری بزرگسالان/سالمندان (3) 11109327
6 15000115 آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس   عمومی 2 - -   2  
7 11109344 کارآموزی پرستاری بهداشت روان
و پرستاری بیماریهای روان
  کارآموزی - - 2   2  
8 11109340 كارآموزي پرستاری بزرگسالان/سالمندان (2)   کارآموزی - - 2   2  
9 11109338 كارآموزي پرستاری سلامت جامعه /فرد و خانواده/ محیط
کارآموزی بهداشت خانواده

کارآموزی واکسیناسیون
  کارآموزی - - 2   2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
کارگاه اخلاق حرفه ای 4 ساعت
 
 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی رشته پرستاری/نیمسال ششم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 11109329 مراقبتهای جامع پرستاری در بخشهای ویژه/دکتر شبانلویی
بخش قلب/دکتر اله بخشیان
  تخصصی 3 - -   3 پرستاری بزرگسالان(1) 11109325،(2) 11109326،(3) 11109327
2 11109335 اصول مديريت خدمات پرستاري   تخصصی 2 - -   2  
3 11109330 پرستاري اورژانس در بحرانها
و حوادث غیرمترقبه
  تخصصی 1 0.5 -   1.5 اصول اپیدمیولوژی 11109311، پرستاری  در اختلالات سلامت مادر و نوزاد 11109323، پرستاری بزرگسالان (1) 11109325، (2) 11109326، (3) 11109327 و پرستاری بیماریهای كودكان 11109332
4 1000102 انديشه اسلامي (2)   عمومی 2 - -   2  
5 1000104 انقلاب اسلامي ایران   عمومی 2 - -   2  
6 1000107 تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ایران   عمومی 2 - -   2  
7 11109345 كارآموزي پرستاری مراقبتهای ویژه   کارآموزی - - 1   1  
8 11109342 کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران   کارآموزی _ _ 1   1  
9 11109343 كارآموزي کودک سالم و پرستاری
بیماریهای کودکان

کارآموزی در عرصه بخش نوزادان
لاگبوک بخش داخلی کودکان
  کارآموزی - - 2   2  
10 11109341 کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان (3)
ترم 5 / ترم 6
  کارآموزی     2   2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 18.5  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
کارگاه آموزش به مددجو و خانواده 4 ساعت
 
 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی رشته پرستاری/نیمسال هفتم
ردیف کد و سرفصل
درس
نام و طرح درس * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 11109349 کارآموزی در عرصه/پرستاری بزرگسالان/سالمندان(3-1) و پرستاری مراقبت در منزل کارآموزی در عرصه   - 8   8  
2 11109351 کارآموزی در عرصه/پرستاری مراقبتهای ویژه کارآموزی در عرصه - - 3   3  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 11  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
کارگاه اعتبار بخشی 3 ساعت
جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده 1 روز
آشنایی با مخاطرات شغلی 1 روز
 
 
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی رشته پرستاری/ نیمسال هشتم
ردیف کد و سرفصل
درس
نام و طرح درس * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی کارآموزی       یا کارورزی پایان نامه
1 11109347 کارآموزی در عرصه/پرستاری بهداشت مادر و نوزاد کارآموزی در عرصه - - 2   2  
2 11109348 کارآموزی در عرصه-پرستاری سلامت جامعه/ فرد و خانواده/ محیط
کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه (مشاوره ازدواج)
کارآموزی در عرصه (بهداشت مدارس)
کارآموزی در عرصه - - 2   2  
3 11109350 کارآموزی در عرصه – پرستاری بیماریهای کودکان
کارورزی NICU2
کارآموزی در عرصه - - 2   2  
4 11109352 کارآموزی در عرصه – اصول مدیریت خدمات پرستاری کارآموزی در عرصه - - 2   2  
5 11109353 کارآموزی در عرصه/پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه کارآموزی در عرصه - - 2   2  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 10  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
کارگاه حاکمیت بالینی 3 ساعت
نقش پرستاران در پدافند غیرعامل  
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه نوزدهم مهر 1391
  • ساعت 10:36
  • توسط الناز صفرعلیخوانی
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه دوازدهم آبان 1398
  • ساعت 10:36
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید صفحه :
نظرات شما
captcha refresh