برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پرستاری و ماماییNursing & Midwifery Faculty

فهرست اصلی

پرونده دروس مقطع کارشناسی مامایی

جدول تفکیکی ارائه واحد درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
نام گروه آموزشی: مامایی
مقطع و نام رشته تحصیلی: کارشناسی پیوسته مامایی / نیمسال اول
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
1 11159101  بافت و جنین شناسی
(
نظری / عملی)
  علوم پایه 1.5 0.5     2 -
2 11159102 بیوشیمی نظری / عملی   "  " 1.5 0.5     2 -
3 11159103 تشریح 1 طرح دوره "   " 1.5 0.5     2 -
4 11159108 میکروب شناسی نظری   "   " 2       2 -
5 11159158 سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی   تخصصی اختیاری 0.5 0.5     1 -
6 11159118 روانشناسی عمومی، روانشناسی زن و خانواده   تخصصی الزامی 2       2 -
7 1000111(1502) زبان عمومی   عمومی 3       3 -
8 11159115 اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل / واحد عملی طرح دوره تخصصی الزامی 1 1     2 -
9 1000106(1502) تفسیر موضوعی قرآن   عمومی 2       2 -
10 10000104 تربیت بدنی 1   عمومی   1     1 -
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 19  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
ترم دوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
11 11159104 تشریح 2 طرح دوره علوم پایه 2.5 0.5     3 3
12 11159105 فیزیولوژی 1 طرح دوره علوم پایه 3       3 1-2-3
13 11159125 جنین شناسی طرح دوره تخصصی الزامی 2       2 1-3-11
14 1000110(1502) ادبیات فارسی   عمومی 3       3 -
15 11159126 ژنتیک   تخصصی الزامی 2       3 -
16 11159116 کارآموزی اصول و فنون پرستاری-روش کار در اتاق عمل   تخصصی الزامی     1   1 6
17 11159109 انگل شناسی و قارچ شناسی / عملی   علوم پایه 1       1 4
18 11159112 اصول خدمات بهداشتی (بهداشت 1) طرح دوره تخصصی الزامی 1.5   0.5   2 -
19 11159110 میکروب شناسی عملی طرح دوره علوم پایه   1     1 4-17
20 11159107 ایمنی شناسی   علوم پایه 2       2 2
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
ترم سوم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
21 11159119 اصول اپیدمیولوژی (بهداشت 2)   تخصصی الزامی 2       2 4-17-18-28
22 11159149 اصول روانپزشکی در مامایی   تخصصی الزامی 1       1 6
23 11159006 فیزیولوژی 2 طرح دوره علوم پایه 1.5 0.5     2 11-12
24 11159111 آسیب شناسی عمومی و اختصاصی   تخصصی الزامی 0.5 0.5     1 1-4-17-19-20
25 11159121 اصول تغذیه مادر و کودک   تخصصی الزامی 2       2 2-12-23
26 11159134 نوزادان   تخصصی الزامی 2       2 13
27 11159127 بارداری و زایمان 1 (بارداری طبیعی) طرح دوره تخصصی الزامی 2       2 علوم پایه
28 11159120 زبان اختصاصی   تخصصی الزامی 2       2 8
29 11159128 کارآموزی بارداری طبیعی (2 ماه دوم)   تخصصی الزامی     1   1 27
30 1000105(1502) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام   عمومی 2       2 -
31 10000110 تربیت بدنی 2   عمومی   1     1 10
32 11159113 داروشناسی 1   تخصصی الزامی 2       2 2-12-23
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.

ترم چهارم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
33 11159138 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی طرح دوره تخصصی الزامی 1       1 علوم پایه
34 11159145 ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادرو کودک (بهداشت 3) طرح دوره تخصصی الزامی 1       1 6-18-25-26-27-37
35 11159150 اختلالات عملکرد جنسی طرح دوره تخصصی الزامی 1       1 22
36 11159129 بارداری و زایمان 2 (زایمان طبیعی) طرح دوره تخصصی الزامی 2       2 27
37 11159136 کودکان و مراقبتهای مربوطه   تخصصی الزامی 2       2 26
38 11159140 فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 1 طرح دوره تخصصی الزامی 3       3 علوم پایه و 33
39 11159114 داروشناسی 2   تخصصی الزامی 1       1 32
40 11159117 آمار حیاتی   تخصصی الزامی 1.5 0.5     2 21
41 11159135 کارآموزی نوزادان 1
کارآموزی نوزادان 2
  تخصصی الزامی     1   1 26
42 11159130 کارآموزی بارداری 2   تخصصی الزامی     2   2 36
43 1000104(1502) انقلاب اسلامی ایران   عمومی 2       2 -
44 11159148 کارآموزی بهداشت و تنظیم خانواده   تخصصی الزامی     2   2 21-34
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
ترم پنجم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
45 11159156 بیحسی و بیهوشی در مامایی   تخصصی اختیاری 1       1 26-27-36-32-39
46 11159123 حقوق و پزشکی قانونی در مامایی   تخصصی الزامی 1       1 47
47 11159122 تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی   تخصصی الزامی 1       1 27-29-36-37-50
48 11159139 کاراموزی نشانه شناسی   تخصصی الزامی     1   1 33
49 11159131 بارداری و زایمان 3 (زایمان غیر طبیعی)   تخصصی الزامی 2       2 36
50 11159153 بیماریهای زنان و ناباروروی   تخصصی الزامی 3       3 27-33-36-49
51 11159141 فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 2 طرح دوره تخصصی الزامی 2       2 38
52 11159132 کارآموزی بارداری و زایمان 3 (طبیعی و غیر طبیعی)   تخصصی الزامی     2   2 49
53 1000101(1502) اندیشه اسلامی 1   عمومی 2       2 -
54 11159152 اصول مدیریت   تخصصی الزامی 2       2 27-36
55 11159137 کاراموزی کودکان   تخصصی الزامی     1   1 37
56 11159146 بهداشت مادر و کودک و باروری 4 طرح دوره تخصصی الزامی 2       2 34
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 20  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
ترم ششم
ردیف کد و سرفصل
درس
نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
57 11159143 فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی طرح دوره تخصصی الزامی 2       2 39-52-46
58 11159142 فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی 3 طرح دوره تخصصی الزامی 2       2 52
59 11159147 مدیریت و ارتقا کیفیت در بهداشت مادرو کودک و باروری (بهداشت 5) طرح دوره تخصصی الزامی 1       1 19-35
60 11159133 بارداری و زایمان 4   تخصصی الزامی 1       1 50
61 11159154 کارآموزی بیماریهای زنان   تخصصی الزامی     2   2 51
62 11159144 کارآموزی داخلی جراحی   تخصصی الزامی     1   1 39-51-46
63 11159124 کارآموزی پزشکی قانونی   تخصصی الزامی     1   1 47
64 1000107(1502) تاریخ تمدن و فرهنگ اسلام و ایران   عمومی 2       2 -
65 1000109(1502) دانش خانواده و جمعیت   عمومی 2       2 -
65 1000102(1502) اندیشه اسلامی 2   عمومی 2          
67 11159151 رادیولوژی، سونولوژی و الکترولوزی در مامایی و زنان   تخصصی الزامی 1       1 28-37-50-51
    اتاق  زایمان (تکمیلی)...طبق نظر مدیر گروه مامایی                
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 17  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
ترم هفتم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
68 11159176 کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی 1   کارآموزی در عرصه     2.5   2.5 -
69 11159178 کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری   کارآموزی در عرصه     2   2 -
70 11159179 کاراموزی در عرصه بهداشت باروری، مادر و کودک و تنظیم خانواده   کارآموزی در عرصه     2   2  
71 11159182 کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی   کارآموزی در عرصه     1   1 -
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 7.5  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
 ترم هشتم
ردیف کد و سرفصل درس نام و طرح درس طرح دوره * نوع درس تعداد واحد جمع واحد پیشنیاز با درج شماره درس
نظری عملی کارآموزی یا کارورزی پایان نامه
72 11159175 کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی   کاراموزی در عرصه     2.5   2.5 -
73 11159177 کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی 2   کاراموزی در عرصه     2.5   2.5 -
74 11159180 کارآموزی در عرصه نوزادان نیازمند مراقبتهای ویژه   کاراموزی در عرصه     1   1 -
75 11159181 کاراموزی در عرصه بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری   کارآموزی در عرصه     1   1 -
76 11159183 کارآموزی در عرصه رادیولوژی و سونولوژی و الکترولوژی در مامایی   کارآموزی در عرصه     1   1  
جمع کل واحد های ارائه شده نیمسال 8.5  
*منظور از نوع درس: مشخص نمودن درس از نظر کمبود یا جبرانی – تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری
طبق آخرین سرفصل می باشد و کلیه دروسی که به تشخیص گروه به سرفصل اضافه شده است تحت عنوان کمبود یا جبرانی خواهد بود.
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه هیجدهم دي 1393
  • ساعت 08:24
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه بیست و دوم مهر 1399
  • ساعت 08:24
  • توسط مهدی ابراهیم پور
  • تعداد بازدید : 2422
نظرات شما
captcha refresh